son haberler

Belediye Caddesi’nde Bulunan 3516 M2’lik İşhanı 10 Yıllık Olarak Kiraya Verilecektir

Yayınlanma Tarihi: 24 Ağustos 2015 okunma

ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN İLAN
-Kaledere Mahallesi Belediye Caddesi No:48 de 83 Ada 15 nolu parselde bulunan 3516 m2’lik İŞHANI 10 Yıllık olarak kiraya verilecektir. 1. yıl muhammen kira bedeli 480.000.-(dörtyüz seksen bin)TL’dir. Takip eden yıllar kira bedelleri ise bir önceki yıl kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE-bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir. Geçici teminat 144.000.-(yüz kırk dört bin) TL’dir
Yukarıda açık adresi belirtilen mülkiyeti Ordu Ünye Belediyesine ait İŞHANI işyeri olarak kullanılmak üzere 2886 sayılı devlet ihale Kanunun 37. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile ihale yoluyla kiraya verilecektir.
1- İhale Ünye Belediye Başkanlığında 01/10/2015 tarihine rastlayan perşembe günü saat 14.00’de Belediye Hizmet binasında Belediye encümeni huzurunda yapılacaktır.
2- İHALEYE GİRECEKLERİN TEVDİ EDECEKLERİ BELGELER: İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya tasdikli sureti olmak kaydıyla;
Tüm isteklilerden Belediyemize ait vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge getirilecektir. Bu belgeyi getiremeyenler ihaleye katılamaz.
A) GERÇEK KİŞİLERDEN :
1- İkametgâh belgesi,
2- Nüfus cüzdan sureti,
3- Noter tasdikli imza beyannamesi,
4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,(Geçici teminat makbuzları yasal mevzuatta belirtilen şekilde düzenlenecektir).
5- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
6- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
B) TÜZEL KİŞİLERDEN:
1- İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
2- Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),
3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
5- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
C) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.
6- Taşınmaz malın kira süresi 10 (on) yıldır.
7- Geçici teminat 10 yıllık ihale bedeli üzerinden alınır. Nispeti %3 kadardır.
8- Kesin teminat 10 yıllık ihale bedeli üzerinden alınır. Nispeti % 6 kadardır. Ancak 2. ve müteakip kira yılları dönemlerinde, kira bedellerindeki artış nedeniyle cari yılın kira bedelindeki artış miktarı kadar ek kati teminat alınır. Bu yükümlülüğü yerine getirilmemesi durumunda ihale fesh olunur. Teminat irat kaydedilir. Kiracı fuzuli şagil durumuna düşer. Taşınmaz 2886 sayılı yasa hükümleri doğrultusunda tahliye olunur. 13. maddedeki cezai şart bu madde içinde uygulanır. Ve kiracı bir daha ihaleye katılamaz.
3-İhale Belediye Başkanlığınca 8.9.1983 tarih 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. Taşınmaz en yüksek teklif verene kiralanacaktır.
a-Teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas açık adresi yazılır.
b- Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya teminat mektubu şartnamenin satın alınmasına ilişkin makbuz ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
c- Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması, bu mektuplarda şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi ve teklif edilen Fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur.
d- Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.
e- Teklifler 01.10.2015 tarihinde saat 12 ye kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Ünye Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne ihale komisyonu sunulur. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde, dış zarfın üzerine ihale komisyonu başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
f- Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Belirlenen saatin dışında yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.
4- İstekliler daha geniş bilgiyi ve ihaleye ilişkin şartnameyi Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 200.- TL karşılığında temin edebilirler.
İlgililere 2886 Sayılı Yasanın 17. maddesi gereği ilanen duyurulur. 14.08.2015
İl No: 130961

Siz de yorum yapın, görüşlerinizi belirtin.