son haberler

Milet Kolonileri Safsatası ve Fenikeliler – I

Yayınlanma Tarihi: 27 Ekim 2017 okunma

M. Ufuk MİSTEPE mistepe@gmail.com

Trabzon, Ortahisar Belediye Bşk. Sayın Av. Ahmet Metin GENÇ Bey“Aslanlar kendi tarihlerini yazmadıkları sürece, avcı hikâyelerine inanmak zorundayız.” diye “İlk Anayurd Anadolu – Trabzon Ayasofya Tarihi” adlı kitabın ‘Sunuş’ bahsineböyle bir giriş yapıvermiş.

30 Ocak 2010 tarihinde kaleme alıp, bir yıl sonra yayımladığım “Milet Kolonileri ve Énoé” adlı makalemde,bilim çevrelerindeki yaygın görüşe ayak uydurarak ve bazı kaynaklara dayanarak ben de “Karadeniz’in sağlayacağı gümüş, demir, bakır, çelik, kürk, yapağı ve gemi yapımı için kereste Miletus kenti kolonistlerini M.Ö. 670 yılından itibaren Karadeniz’in sahillerinde koloniler kurmağa sevk eder. Savaşla Sinop’u ele geçiren Miletliler oradan doğuya doğru Samsun, Cotyore, Giresun, Trabzon ve Rize’de koloniler kurmuşlardır. M.Ö. 650 – 550 yılları arasında sahil kesiminde 100’e yakın koloni kurarak, liman ve pazaryeri hüviyetinde olan bu koloniler için ayrıca kaleler inşâ edilmiştir.” cümlelerini yayımlamış ve koloni listesinde Ünye(Énoé) ve Fatsa’nın(Pharnacée) yer almadığını, Grekler’ce kabul gören görüşe göre hazırlanan Küçük Asya Tablosu’ndaki 121 yerleşme içerisinde yer alıp, bilâkis daha eski tarihlere uzandıklarını vurgulamıştım.2

Bir konuda araştırma ve derleme yapmak başka bir şeydir, araştırılan ve yayımlanan bir konunun doğru olup olmadığını araştırmak ise çok daha bambaşka bir şeydir. Biz amatör araştırmacılar genelde birçok kaynakta ele geçirdiğimiz bilgileri doğru kabul eder eğilimindeyiz.Bazen varsa hata ve yanlışları da yaptığımız çalışmalarla geleceğe kasıtsız olarak taşımaya vesile ve âlet oluruz. O itibarla zaman içerisinde yaptığımız hataların da düzeltilmesi büyük önem arz eder.

Bu makalemizde, Karadeniz kentlerini koloni olarak kuranların MİLETLİLER olup olmadıklarını, FENİKELİLERİN neden Karadeniz’e sokulmadıklarını sorgulayacağız.

İnsan olma süreci ile insanın ortaya çıkması ve insanlık medeniyetinin oluşması’ milyonlarca yıllık bir dönemi kapsıyor. Bu modele göre insanlığın medeniyet tarihinde Eski Yunan – Roma – Hıristiyan Feodal Avrupa – Rönesans Avrupası / Batı Medeniyeti biçiminde, Batı’ya ve Batılı Beyaz Adam’ın Irk / Dinine özgü benzersiz bir soyağacı da bulunuyor!1

Bilimsellik ve çağdaşlık adına önümüze bir hedef olarak konulan bu model, bizim gibi “kendi olmaktan çıkartılmış” toplumlar önüne konulmuş bir tuzak oluyor. Bu “Sahte Tarihsel Kültürel Model”i benimsememiz eğer kaderimiz değilse ne yapılması gerekiyor? Cevabı, bu model ile hesaplaşmamız; bir “Gerçek Tarihsel Kültürel Model” oluşturmamız gerektiği oluyor. Ancak bu şekilde insanoğlu kendi gerçeğine ulaşabiliyor.1

Eğer bu yapılmazsa, ‘İnsanın atası Afrikalı maymun’dur. Asyalılar ilkel – barbardır, bu sebeple uygarlaştırılmaları gerekir; insan Avrupa’da insan olmuştur, insanlık medeniyetinin beşiği de bugünkü Yunanlıların ataları olan Eski Yunanlılardır, bugünkü Batı Medeniyeti de uygarlık tarihi’nin en büyük medeniyetidir!1

İnsanlığın medeniyet tarihinin kaynağının, Ortadoğu olduğu gerçeğine yönelik en şiddetli saldırılar, 18’inci yüzyılın sonu, ama asıl 19’uncu yüzyılın ilk yarısında başlamış bulunuyor.1 1821’de Yunan ayaklanmasının başla(tıl)ması, Yunanistan’ın Avrupa’nın beşiği olduğu imajını güçlendiriyor,çıkartılan yaygara; Müslüman düşman Osmanlı’ya karşı bütün Avrupa’yı birleştirmiş bulunuyordu.3

Tamamen bilimdışı olan bu Sahte Tarih Modeli’ne göre konuşmayanlara itibar gösterilmemesi sağlandığı için de Müslümanlar dahil hemen herkes, bu Sahte Tarih Modeli’negöre konuşuyor, hâl bu olunca da “Bilimlerin kaynağını Yunanistan’da görmek alışkanlığı bizde de iyice yerleşmiş(tir)..” deniliyordu.4 Bilimden, sanattan vb. konuşmaya veya yazmaya başlayan hemen herkes; İslâmî hassasiyeti bulunsalar dahi, kendilerine ait bir “Tarihsel Kültürel – Medeniyet – Modeli” olmadığı;bendenizin (Ahmet MUSAOĞLU) eserlerimle ortaya koyduğum modele de ulaşamadıkları (!) için insanlık tarihi; tarihte hiç yaşamamış olan ve bugünkü Yunanlılarla irtibatlandırılan, Eski (Antik) Yunan denilen uydurulmuş bir ulusla başlatılıyor.1

Geçmişte Anadolu’muza Hatti Ülkesi denildiğini bilir de Hatti medeniyetini oluşturan ulusların Sami uluslar olmaları sebebiyle bu gerçeği yok sayıp, Anadolu medeniyetlerini Hititler ile başlatmayı görev (!) addediyoruz. Batı Anadolu’muzun kıyısında yer alan Milet’te yaşamış olan Öklit (M.Ö. 325 – 265), Thales (M.Ö. 625 – 547), Anaksimondros (M.Ö. 610 – 547) ve Efes’te yaşamış olan Herakliotos (M.Ö. 550 – 480) vb. gibi biliminsanlarına sahip çıkmıyoruz da bu sahipliği, “kendilerini üzmemek (!) için bugünkü Yunanlılara” bırakıyoruz! Böyle olduğu için de birileri daima, “Anadolu’muzun kendi toprakları” olduğunu ileri sürüp; ‘Sinop ve Trabzon dahil, Karadeniz şehirlerini biz kurduk” iddiasında bulunuyor. Bizler ‘Kendi / Öz mülkümüz içerisinde ev sahibi gibi değil de bir kiracı davranışı göstermeyi’ halâ sürdürüyoruz.1Öz kültürümüzün parçası olan Osmanlı kültürünü ve belgelerini yok etme ve akabinde Yunan (!) ve Roma kültür ve edebiyatının eserlerini tercüme ederek gençlerin beyinlerine kanalize etmegayretleri bu zihniyetin tezahürü için atılmış bilinçli adımlardır.

Oysa, Eski Yunan denilen insanların, bugünkü Yunanlılar ile herhangi bir ilgisi olmadığı gibi Eski Yunan iddiası da kuru bir iddiadan başka bir şey olmuyor. Bu sebeple, “Düne kadar tarihçiler tarafından bir hakikat olarak ileri sürülen Yunan mucizesi davası, bu yeni buluşlar karşısında, şimdi temelsiz kuru bir iddiadan başka bir kıymet taşımamaktadır.”5 “..bugünkü Yunanistan halkının ırk bakımından Eski Yunanlılarla bağlantısı yoktur… ve ‘Bugünkü Yunanlılar’ kilisenin büyük etkisi ile Hıristiyanlaştırılmış olan İslavlardır.6

Daha düne kadar, hattâ hâlen de insanlık medeniyeti’nin ilk kaynağının Eski Yunan olduğu, Karadeniz kıyılarında koloni kuran Miletli Yunanlıların, bugünkü Yunanlılar ile ilişkili olduğu yalanı ile insanlık âlemini aldatanlar; 19’uncu yüzyılın ilk yarısında Mezopotamya (- Irak)’da başlatılan kazı çalışmaları sonucu ortaya çıkarılan on binlerce Çivi Yazı’lı tablet ile Perspolis (- İran) kitabeleri ve Mısır yazısının da 19’uncu yüzyılın ikinci yarısında çözülmesi ve okunması ile Eski Yunan masalı iflâs edince, Sahte Tarih Modeli Yazıcıları modellerini, düzenlemek gereği duyuyor; yine Sami olmadıklarını iddia ettikleri, Eski Yunan ulusu (!) gibi icat olan SÜMERLER olarak adlandırdıkları, “Yeni Sahte ulusla” insanoğlunu aldatmaya başlamadan önce taarruz ettikleri unsur, Ortadoğulu FENİKELİLER oluyordu.1

Avrupamerkezci Sahte Tarih anlayışı ile hesaplaşan Martin BERNAL; Kara Atina isimli kitabında; “Batı Uygarlığının köken olarak kabul ettiği ve üstünlüğünün tarihî bir kanıtı olarak sunduğu Antik Yunan’ın, Ortadoğulu ve Kuzey Afrikalı kökenini inceliyor ve kanıtlıyor. Muhteşem Yunan Uygarlığı’na esas rengini verenlerin, kuzeyden gelen Ari topluluklar değil, Fenikeli ve Mısırlı ve tabii ki Anadolulu toplumlar olduğunu..” ortaya koyuyordu.7

Devam edecek

KAYNAKÇA :

1MUSAOĞLU, Ahmet – İlk Anayurd Anadolu – Trabzon Ayasofya Tarihi, Ortahisar Belediyesi Kültür Yayınları, I. Baskı, Trabzon, Aralık 2015, 518 sayfa.

2MİSTEPE, M. Ufuk – Milet Kolonileri ve Énoé, Ünye Haber Gazetesi, 14.10.2011, Sayı: 1098, Yıl: 9.

3BERNAL, M. – Kara Atina (Çev.: Ö. Buze), Kaynak Yayınları, I. Basım, İst., 1998, s. 587.

4VİDAL, J. – 4000 Senelik Bilim Dünyasının Başkenti, Bilim ve Teknik Dergisi, TÜBİTAK, Cilt: 10, Sayı: 114, Ankara, 1977, s. 13.

5GÜNALTAY, M. Ş. – Yakın Şark II Anadolu, TTK Yayınları, 2. Baskı, Ankara, 1987, s. XI.

6DÜNYA Tarihi Ansiklopedisi – Milliyet Yayınları, İstanbul, 1995, s. 20.

7HELVACIOĞLU, E. – Kara Atena’yı Okurken, Bilim ve Ütopya Dergisi, Aylık Bilim, Kültür ve Politika Dergisi, Sayı: 51, Eylül 1998, s. 88.

Siz de yorum yapın, görüşlerinizi belirtin.

Yazarın Diğer Yazıları

Yazarın tüm yazıları.

Kefeli Han ve Düşündürdükleri

21 Eylül 2018 okunma
Yöremizdeki şehir içi hanlarının tek örneği olanKEFELİ HAN bir şekilde gündeme geldiğinde Çerkeskökenli anneannem Rahime Şadiye KÜLÜNK’ünKEFELİ Sülâlesi’nden geliyor olmasımünasebetiyle bana hep anneannemi hatırlatır. Sadece kâgir beden duvarları... Devamını Oku

Davulcu ve Zurnacılardan Vergi Tarhi – I

14 Eylül 2018 okunma
Bazen bir makale hazırlarsınız ve yayımlanma aşamasına geldiğinde bir başkasının da aynı konuda benzer bir makale yayımladığını görürsünüz. Emeğinizin boşa gittiğini düşünür ve üzülürsünüz belki. Ama ben öyle yapmayacağım; Sayın Naim... Devamını Oku

Her Taşın Altındaki Evanjelist ve Siyonist Şeytan! – I

7 Eylül 2018 okunma
Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde misyonerlik faaliyetlerinin büyük bir bölümü Amerikan Board Misyoner Cemiyeti(American Board of CommissionersforForeignMissions) ve Genç Hristiyan Birliği Örgütü(YoungMen’sChristianAssociation)tarafından... Devamını Oku

Ünye’nin Demografik Yapısı – VII

29 Ağustos 2018 okunma
1980’de Ordu il nüfusu 713.535’e yükselmiştir. 1980’de nüfusu 52.785 kişi olan Ordu Kenti ilin en büyük kentsel yerleşmesidir. Onu, 28.227 nüfuslu Ünye ile 22.405 nüfuslu Fatsa izler. İldeki nüfus yoğunluğu ülke ve bölge yoğunluğunun çok üzerindeydi.... Devamını Oku

Ordu kaymakamı Mehmed Ali Efendi – II

17 Ağustos 2018 okunma
Sayın TOSUN, belgelerde yer alan Mehmed Ali Efendi ile ilgili tanışıklığını şöyle anlatır: Daha önce arşivden almış olduğum belgeyi okuma sırası gelince Ordu Kaymakamı Mehmed Ali Efendi’yle tanıştım (Ek-1). Belgeyi okuyunca onun çalışkanlığı ve... Devamını Oku

Ünye’de Karantina ve Tahaffuzhâne – II

3 Ağustos 2018 okunma
1864 senesi Haziran ayına kadar Canik sancağına bağlı bir kaza olan Ünye’nin bu tarihten sonra sancak haline getirilmesiyle birlikte Erbaa, Karakuş, Bolaman ve Fatsa kazalarıyla birlikte bu sancağı teşkil eden kazalardan birisi de Niksar olmuştur. Söz konusu... Devamını Oku

Tarihî Değerlerimiz – VI

27 Temmuz 2018 okunma
Altı bölümlük yazı dizimizle tarihî değerlerimizi hem kişiler hem mimarî değerler hem mekânlar hem turistik hem doğal hem de kültürel açıdan özetlemeye çalıştık. Bu son bölümle kalan değerlerimizi de kısmen tamamlamaya ve sizlere aktarmaya... Devamını Oku

Ünye Gümrüğü – I

20 Temmuz 2018 okunma
Gümrük, devletler arası ticarette sınır geçişlerinde malların kontrol edildiği yer olup bu geçiş sırasında alınan vergilere “gümrük resmi” denmektedir. “Gümrük” kelimesi Lâtince’de ticaret manasına gelen “Commercium”... Devamını Oku

Ünye’de İz Bırakan Eşkıya Ve Çete Reisleri – III

13 Temmuz 2018 okunma
Eşkıyanın icraatını “XVIII. Yüzyılda Ünye’de Eşkıyalık Hareketleri” konu başlıklı makalemizde beş madde halinde açıklamaya çalışmıştık.32Orta Karadeniz Bölgesi’nde eşkıyanın kaynağını, yerli ahaliden bazıları ile çeşitli oymak ve... Devamını Oku

Osmanlıca Belgelerde Ünye – I

6 Temmuz 2018 okunma
Bloğunda yayınlanmış 1200’ün üzerinde çevriyazı çalışması ve 17 basılı yayını ile araştırmacıların dikkatini çekmeyi başaranAraştırmacı, Yazar, NahhatSayın Murat Dursun TOSUN’un ele aldığı bazı belgeler Ünye ve Ordu hinterlandını da... Devamını Oku