son haberler

Son Devir Ünyeli Osmanlı Ulemâsı – I

Yayınlanma Tarihi: 30 Eylül 2017 okunma

M. Ufuk MİSTEPE mistepe@gmail.com

Osmanlı’da hukukçu, öğretim üyesi ve din adamlarının oluşturduğu zümreye ULEMÂ (Âlimler) denilmekteydi. Buyurdular ki: Sôfiyyenin işi görmek, ulemânın işi ise bilmektir. Fukâra (tasavvuf ehli) işleri Hak’tan görür, ulemâ Hak’tan bilir.

Osmanlı Ulemâsı hakkında derli toplu bir çalışmayı 1981 yılında Sadık ALBAYRAKSon Devir Osmanlı Ulemâsı” adlı eserinde Medrese ve Millî Gazete Yayınları arasında beş cilt olarak yayımlamıştı. Eserdeki Ünyeli Osmanlı Ulemâsı’nı sizlere aktarmaya çalışacağım. Aynı konuda bir diğer çalışmayı da Ünyeli Araştırmacı ve Yazar İrfan DAĞDELEN daha sonra “Sicill-i Ahval Defterlerinde Ünye Doğumlu Osmanlı Devlet Adamları” adlı 160 sayfalık eserinde 2004 yılında Ünyeliler Derneği Yayınları arasında yayımlamıştı.

Ünye doğumlu bu ilim erbâbını isterseniz daha yakından yaşam öyküleriyle tanıyalım.

AHMET ŞÜKRÜ EFENDİ (Ünyeli)1

«Kadızâde» denmekle mâruf nüvvabtan Mehmet Kadrî Efendi’nin oğlu olup, 1279 H. senesinde Ünye’de doğmuştur. Ünye’de rüştiyeyi bitirdikten sonra Müderris Ali Efendi’den sarf, nahiv, mantık, halebî, mültakâ ve dürer okumuştur. Ayrıca İstanbul’da Bayezit Dersiâmlarından Mustafa Efendi’den ulûm-i âliye ve âliyeyi tederrüs ederek icâzet almıştır.

9 Teşrinievvel 1301’de Eyüp Mahkeme-i Şer’iyyesi’nde kâtiblik vazifesi ile devlet hizmetine dahil olmuştur. 3 Teşrinievvel 1306’da Mecidözü Kazası Niyâbeti’ne tâyin olunmuştur. 7 Teşrinievvel 1308’de ayrılmıştır. 5 Mayıs 1309’dan 14 Mayıs 1311’e kadar Daday, 10 Ağustos 1311’den 1 Mart 1313’e kadar Gürün, 23 Temmuz 1314’den 1 Temmuz 1316’ya kadar Sarışaban, 2 Teşrinievvel 1316’dan 12 Eylül 1318’e kadar Araç, 17 Mart 1319’dan 23 Şubat 1320’ye kadar Karaman Kazaları Niyâbetleri’nde bulunmuştur.

Kanuna muhalif hareketlerinden ötürü Sarışaban Kazası’nda mahkemeye verilmiş ve sonunda suçsuz görülmüştür. Karaman’dan hizmetini iyi bir şekilde ifa ettiği tebeyyün ettiğinden 5. sınıf niyâbete terfi ettirilmiştir. Bunun üzerine 21 Temmuz 1321’den 05 Temmuz 1323’e kadar Karaisalı, 6 Kânunisani 1323’den 23 Haziran 1325’e kadar Köprü Kazaları niyâbetlerinde bulunmuştur. Son vazifesinde hakkında tekrar şikâyet vâki olduğundan azl edilmiştir. Buna sebep olarak da gayr-ı resmî çekilmesi gereken bir telgrafın ücretini sahibinden alarak resmen çektirmiş olmasıdır.

12 Ağustos 1326’dan 22 Temmuz 1328’e kadar Çeşme Niyâbeti’nde bulunmuş ve bu tarihten itibaren mazulen vazifeden ayrılmıştır. Fakat 08 Mayıs 1329’da Mesudiye Kazası Niyâbeti’ne tâyin edilmiştir. Akabinde İrade-i Seniyye ile 3 Kânunievvel 1329’da Beyanabad Niyâbeti’ne nakl edilmiştir. 13 Mayıs 1330’da buradan ayrılmıştır. Medrese’tül Kuzat’tan mezun olmadığından kadılığa tâyini muvafık görülmemiş ve 15 Teşrinievvel 1331’de Kalecik Kazası’na bağlı bir nahiyenin niyâbetine tâyin edilmiştir. (Sicil Defteri, c. 5, sh. 44)

ALİ ENVER EFENDİ (Ünyeli)1

Nüvvab’tan El-Hac Ali Efendi’nin oğlu olup, 1264 Hicrî yılında Ünye Kazası’nda doğmuştur. İlk tahsilden sonra İstanbul’a gelerek Bayezit Câmii Dersiâmlarından Hafız Eşref Efendi merhumun halka-i tedrisine devam etmiş ise de Mekteb-i Kuzât’ta ikmal-i tahsil ile tarîk niyâbetine sulükî hesabiyle icazet alamamıştır. «Sema’hane-i Edeb» ve «Kurûn-i Hakkî» adlı Arapça risaleleri terceme suretiyle ruhsatnâme istihsal etmiştir. Türkçe ve Arapça tekellüm ve kitabet ettiği gibi Farsça’ya âşina bulunuyordu.

6 Receb 1292 senesinde Mekteb-i Kuzât’tan neş’et etmiştir. 5. sınıf niyâbet ehliyetnâmesine haiz olan Ali Enver Efendi, 18 Kânunisani 1291 senesinde Çarşamba, 25 Mart 1295’de Edlib, 14 Teşrinievvel 1298’den 5 Kânunisani 1300’e kadar saniyen Çarşamba niyâbetine tâyin edilmiş ve 7 Kânunisani 1300 tarihinde Canik Bidayet Mahkemesi Ceza Reisliği’ne tâyin edilmiştir.

Hakkında vâki olan şikayet üzerine 9 Teşrinievvel 1302’de azl ile 07 Ağustos 1303’den 16 Temmuz 1305’e kadar Lâpseki, 21 Kânunisani 1305’de Biga, 3 Kânunievvel 1306’da Alaşehir ve 15 Haziran 1307’de Ordu Niyâbeti’ne nakl etmiştir. Ordu Müftüsü ile Müderriszâde Ahmet ve Mehmet Sait Efendi imzalı telgraflarla şer’i şerîfe mugayir hareketlerle salât-ı hamseyi terk ve işrete devamı, niyâbette kalması şer’î bakımından mahzurlu görülerek 14 Eylül 1308’de azl edilmiştir. 12 Teşrinisani 1309’da Çerkes, 31 Mayıs 1312’de Ünye (4 Kânunievvel 1312’den 31 Mart 1313’e kadar Ünye Kaymakam vekâletinde bulunmuştur), 15 Mart 1315’de Yıldızeli, 12 Kânunisani 1317’de Merzifon Niyâbeti’ne (burada iken Ermeni Kilisesi ile bir takım hâdiseler meydana getirmiş ve asayişi bozar mahiyette görüldüğünden) buradan azl ile 29 Eylül 1319’da Dâridere (Edirne) Niyâbeti’ne tâyin edilmiş ve 12 Nisan 1322’de Bilâd-ı Devriye’den Maraş Mevleviyeti tevcîh olunmuştur.

29 Haziran 1323’de Mihaliç Niyâbeti’ne tâyinle üçüncü sınıf memuriyete terfi’i suretiyle 01 Eylül 1324’de Meclis-i Meşayıh Başkâtibliği’ne tâyin edilmiştir. Fetvâhane’de müteşekkil Tensîk Komisyonu kararı ile 01 Eylül 1325’de bu kâtiblikden ayrılmıştır. Aynı tarihte ise Meclis-i Mesalih-i Talebe Kâtibliği’ne tâyin edilmiştir. Buradan da ayrılarak 16 Teşrinievvel 1325’de Yeniköy Niyâbeti’ne tâyin olunmuş ve 24 Eylül 1327’de hıtam-ı müddetine mebni infisal etmiştir.

Uhdesine Gurre-i Rebiulevvel 1324’de Bilâd-ı Devriye’den Maraş Mevleviyeti tevcîh olunmuştur. 12 Teşrinisani 1329’dan itibaren mazuliyet maaşı almış ve 11 Teşrinisani 1336 senesinde vuku’u vefatı ile zevcesi İfaket Hanım’a maaş tahsis edilmiştir: 11 Kasım 1920. (Sicil Defteri, c. 3, sh. 113/114)

MEHMET NURÎ EFENDİ (Ünyeli)4

Fatsa Kazası A’şâr Memuru Ahmet Efendi’nin oğlu olup, H. 1280 (M. 1864) senesinde Ünye’de doğmuştur. Rüştiyeyi birinci bitirdikten sonra Ünye’de bulunan Sadullah Efendi Medresesi’nde ulemâdan Hacı Yusuf Efendi’den âlî ilimleri bitirip icazet almıştır. Akabinde İstanbul’a gelip Bayezit dersiâmlarından Tokatlı Hoca Mustafa Efendi’nin ders halkasına girmiştir. Akaidden başlayıp icazet almış ve imtihanla girmiş bulunduğu Mekteb-i Nüvvab’tan da Şevval 1309’da üçüncü sınıf niyabet tezkeresine nail olmuştur.

Mektepten çıktıktan sonra bir yıl kadar Büyükçekmece Şer’iyye Mahkemesi Kâtibliği’nde bulunmuştur. Mayıs 1310’da Ergiri niyabetine tâyin olunmuştur [Niyabet; naip olma durumudur. Naiplik (nâiblik); idârî, dinî ve hukûkî konularda yetki sahibi olan kişilerin yetki ve vazifelerini vekil olarak yürüten kimselere verilen unvan]. Şubat 1313’ten Şubat 1315’e kadar Nablus, ayrılış tarihinden 1318’e kadar Hama, Temmuz 1320’den Mart 1322’ye kadar Trablusşam niyabetlerinde bulunmuştur. Mayıs 1325’ten Nisan 1327’ye kadar Midilli, Şubat 1327 (1911)’de ise Kudüs niyabetine tâyin edilmiştir.

Uhdesine Rebiulevvel 1325’de İbtidaî Altmışlı Bursa Müderrisliği tevcih olunmuş ve Rebiulevvel 1326’da Hareket-i Altmışlı’ya terfi’ ve Şaban 1321’de de İzmir pâyesi ile taltif olunmuştur. Mart 1330 (M. 1914) tarihinde Kudüs’ten azl edilmiştir.

Ünye Kazası Naibi İsmail Efendi’nin ifadesine göre Mayıs 1337 ile Haziran 1337 tarihleri arasında Ünye’de vefat etmiştir. (Sicil Defteri, c. 3, sh. 89)

Devam edecek…

KAYNAKÇA :

1 ALBAYRAK, Sadık – Son Devir Osmanlı Ulemâsı (İlmiye Ricalinin Teracim-i Ahvali), Cild : 1, Medrese Yayınları No. : 4, Zafer Matbaası, İstanbul, 1980, 336 sh. + Ekler.

4 ALBAYRAK, Sadık – Son Devir Osmanlı Ulemâsı (İlmiye Ricalinin Teracim-i Ahvali), Cild : 4 – 5, Millî Gazete Yayınları No. : 1, İnceleme ve Araştırma Dizisi : 1, Zafer Matbaası, İstanbul, 1981, 571 sh. + Ekler.

Siz de yorum yapın, görüşlerinizi belirtin.

Yazarın Diğer Yazıları

Yazarın tüm yazıları.

Kefeli Han ve Düşündürdükleri

21 Eylül 2018 okunma
Yöremizdeki şehir içi hanlarının tek örneği olanKEFELİ HAN bir şekilde gündeme geldiğinde Çerkeskökenli anneannem Rahime Şadiye KÜLÜNK’ünKEFELİ Sülâlesi’nden geliyor olmasımünasebetiyle bana hep anneannemi hatırlatır. Sadece kâgir beden duvarları... Devamını Oku

Davulcu ve Zurnacılardan Vergi Tarhi – I

14 Eylül 2018 okunma
Bazen bir makale hazırlarsınız ve yayımlanma aşamasına geldiğinde bir başkasının da aynı konuda benzer bir makale yayımladığını görürsünüz. Emeğinizin boşa gittiğini düşünür ve üzülürsünüz belki. Ama ben öyle yapmayacağım; Sayın Naim... Devamını Oku

Her Taşın Altındaki Evanjelist ve Siyonist Şeytan! – I

7 Eylül 2018 okunma
Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde misyonerlik faaliyetlerinin büyük bir bölümü Amerikan Board Misyoner Cemiyeti(American Board of CommissionersforForeignMissions) ve Genç Hristiyan Birliği Örgütü(YoungMen’sChristianAssociation)tarafından... Devamını Oku

Ünye’nin Demografik Yapısı – VII

29 Ağustos 2018 okunma
1980’de Ordu il nüfusu 713.535’e yükselmiştir. 1980’de nüfusu 52.785 kişi olan Ordu Kenti ilin en büyük kentsel yerleşmesidir. Onu, 28.227 nüfuslu Ünye ile 22.405 nüfuslu Fatsa izler. İldeki nüfus yoğunluğu ülke ve bölge yoğunluğunun çok üzerindeydi.... Devamını Oku

Ordu kaymakamı Mehmed Ali Efendi – II

17 Ağustos 2018 okunma
Sayın TOSUN, belgelerde yer alan Mehmed Ali Efendi ile ilgili tanışıklığını şöyle anlatır: Daha önce arşivden almış olduğum belgeyi okuma sırası gelince Ordu Kaymakamı Mehmed Ali Efendi’yle tanıştım (Ek-1). Belgeyi okuyunca onun çalışkanlığı ve... Devamını Oku

Ünye’de Karantina ve Tahaffuzhâne – II

3 Ağustos 2018 okunma
1864 senesi Haziran ayına kadar Canik sancağına bağlı bir kaza olan Ünye’nin bu tarihten sonra sancak haline getirilmesiyle birlikte Erbaa, Karakuş, Bolaman ve Fatsa kazalarıyla birlikte bu sancağı teşkil eden kazalardan birisi de Niksar olmuştur. Söz konusu... Devamını Oku

Tarihî Değerlerimiz – VI

27 Temmuz 2018 okunma
Altı bölümlük yazı dizimizle tarihî değerlerimizi hem kişiler hem mimarî değerler hem mekânlar hem turistik hem doğal hem de kültürel açıdan özetlemeye çalıştık. Bu son bölümle kalan değerlerimizi de kısmen tamamlamaya ve sizlere aktarmaya... Devamını Oku

Ünye Gümrüğü – I

20 Temmuz 2018 okunma
Gümrük, devletler arası ticarette sınır geçişlerinde malların kontrol edildiği yer olup bu geçiş sırasında alınan vergilere “gümrük resmi” denmektedir. “Gümrük” kelimesi Lâtince’de ticaret manasına gelen “Commercium”... Devamını Oku

Ünye’de İz Bırakan Eşkıya Ve Çete Reisleri – III

13 Temmuz 2018 okunma
Eşkıyanın icraatını “XVIII. Yüzyılda Ünye’de Eşkıyalık Hareketleri” konu başlıklı makalemizde beş madde halinde açıklamaya çalışmıştık.32Orta Karadeniz Bölgesi’nde eşkıyanın kaynağını, yerli ahaliden bazıları ile çeşitli oymak ve... Devamını Oku

Osmanlıca Belgelerde Ünye – I

6 Temmuz 2018 okunma
Bloğunda yayınlanmış 1200’ün üzerinde çevriyazı çalışması ve 17 basılı yayını ile araştırmacıların dikkatini çekmeyi başaranAraştırmacı, Yazar, NahhatSayın Murat Dursun TOSUN’un ele aldığı bazı belgeler Ünye ve Ordu hinterlandını da... Devamını Oku