son haberler

Kimler Geldi Kimler Geçti ?

29 Mayıs 2020 okunma

Ünye ve hinterlandı tarihî seyir içerisinde birçok kavim ve milletlere ev sahipliği yapmıştır. Muhtelif köşe yazılarımızda dile getirdiğimiz bu kitlesel değişimleri bir arada ve kronolojik düzen içerisinde değerlendirmenin daha uygun olacağını düşünüyorum. Ünye ve çevresinde yazılı tarihlerde adı geçen ilk topluluk Kaşkalar’dır. M.Ö. 2000’lerden itibaren […]

Ünye ve Hinterlandında Oğuz – Türkmen Boyları ve Yer Adları

22 Mayıs 2020 okunma

Makalemizin araştırma konusu 24 ana Oğuz boyu ile Oğuz asıllı Türkmen kabilelerinin Ünye ve hinterlandındaki (Ordu, Fatsa, Terme, Akkuş) bazı yerleşim noktalarıdır. Türkmen boy, bölük, uruk (oymak, öz) ve tirelerinin (oba, aile) adlarını Yrd. Doç. Dr. Aydın BUDAK’ın yayımladığı “Yurdumuza Yerleşen Oğuz – Türkmen Boyları […]

Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasında Ünye ve Ordu

15 Mayıs 2020 okunma

Ulusal düzeyde ekonomik ve sosyal kalkınma yanında, bölgesel gelişmişlik farklarının giderilmesinde ve ülke genelinde dengeli bir kalkınmanın sağlanmasında il ve ilçeler, temel birimler olarak değerlendirilmek durumundadır.1 İlçelerin, illerin ve bölgelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyindeki değişmelerin ve gelişmişlik sıralamalarının ortaya konulması amacını taşıyan araştırmalar; çeşitli ölçekteki mekânsal […]

Ordu ve Ünye Hinterlandının Endemik Bitki Örtüsü

8 Mayıs 2020 okunma

Ordu’nun Melet ırmağının doğusu Kolşik altbölge, Ünye’nin içerisinde yer aldığı batısı ise Euxin (Öksin) altbölge olarak anılmaktadır. Kolşik kesimde ılıman kuşak yağmur ormanları niteliğinde ormanlara rastlanır. Yükseklerde ise çalılıklar, alpin çayırlar ve bunların üstünde kayalıklar hâkimdir. Yöre, bitkiler açısından önemli pek çok yaşam alanı barındırır. […]

Ordu Kaymakamı Mehmed Ali Efendi – IV

1 Mayıs 2020 okunma

Mehmed Ali Efendi Gümüş İmtiyaz Madalyası sahibidir. Bir câmi inşâ ettirmiş olan Ordu Kaymakamı Mehmed Ali Efendi’ye taltifen verilen Gümüş İmtiyaz Madalyası ile beratının gönderildiğine dair belgenin [BOA Fon Kodu: DH. MKT. Dosya No.: 1945, Gömlek No.: 51, Tarihi: 10 (L) Şevval 1309 (8 Mayıs […]

Ünye Kaymakamları – VI

24 Nisan 2020 okunma

Ömer Âsaf Efendi’den sonra sırasıyla İbrahim Lütfi Efendi (Aralık 1893 – ?), Ali Ulvi Efendi (1893 – ?), İbrahim Lütfi Efendi (1894), İsmail Hakkı Efendi (1894 – 1895), Mehmed Rüşdi Efendi (1895), Avni Efendi (1895 – ?), Mehmed Sadık Efendi (1896), Osman Bey (1896) ve […]

Ordu, Ünye ve Zile Ortaokulları Kuruluşları

17 Nisan 2020 okunma

Ordu Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Sayın Hasan YILDIZ Hocamızın bizi bilgilendirmesi ve akabinde Ünyeli Şâire Emine (Kokulu) PEKERKAN Hanımefendi’nin eserin alımına sponsor katkısıyla Hasan Âli YÜCEL’in “Türkiye’de Orta Öğretim”1 adlı kitabını Ünye’de açılacak olan Karadeniz Araştırma ve İhtisas Kütüphanesi’ne kazandırmış olduk. Bu vesileyle de makalemiz […]

ÜNYE TARİHİNDE KURULTAYLAR

10 Nisan 2020 okunma

Dördüncüsünü gerçekleştirmekle gurur duyduğumuz kurultaylarımızı etüt etmeden önce kavram karmaşasında bazı terimlerin anlamlarını anlaşılır hale koymanın konuya giriş açısından daha isabetli olacağı düşüncesini taşıyorum. Malûm olduğu üzere; “bir konuyu görüşmek amacıyla çeşitli ülkelerden gelen delegelerin katılımıyla gerçekleştirilen uluslararası toplantılara veya bir kurumun belli zamanlarda ya […]

ORDU ADI VE ORDU ADLI YERLEŞİMLER

3 Nisan 2020 okunma

“Ordu Adı ve Menşe’i”1 adlı yazı dizimizi 2011 yılında üç bölüm halinde Ünye Haber Gazetesi’nde yayımlamıştık. Bu makalemizde ise Ordu adından ve Ordu adlı diğer yerleşim birimlerinden bahsetmeye devam edeceğiz. Orta Asya Türk lehçelerinde “han karargâhı, han sarayı, merkez, ocak, zengin çadır”; Azerîce ve Türkiye […]

Ünye ve Hinterlandı Tekke ve Zaviyeleri

28 Mart 2020 okunma

Türkler Anadolu’ya askerî güç olarak girmeden önce bu topraklara derviş olarak gelmişler, önce gönülleri fethetmişler ve Anadolu’nun o zamanki sakinlerine İslâm dinini tebliğ ederek Türklerin Anadolu’yu vatan edinme çalışmalarının altyapısını hazırlamışlardır.1 Osmanlı İmparatorluğu’nda, devletin gelirlerini artırmak kaygısı ile reayayı en verimli sahalarda ve rasyonel bir […]