son haberler

Asurlular Dönemi’nde Karadeniz ve Ünye – II

17 Ocak 2020 okunma

Türkçe yazılı kaynak olarak“Ünye’nin Tarihçesi” başlığına ilk kez 1930 baskılı “Resimli Ünye Rehberi” adlı eserde rastlamıştım. Risalede «Ünye kral (Sarokin) zamanında Asurîlere intikal etmiş ve kablelmilât (M.Ö.) 722’de (Kapadokya) hükûmetinin eline geçmiştir. Bir müddet sonra Mısırlıların ve tekrar Asurîlerin idaresinde bulunmuş ve bir müddet te […]

Fetihten Günümüze Ünye Vakıfları – III

10 Ocak 2020 okunma

Meşrutiyet Devri’nde Ünye kazası Söylemez köyünde muhtar Ali Ağa ibni Hurşit Vakfı (Vakfedilen şart kuruş 1500) gibi birçok yörenin vakıf paraları, bir torbada muhafaza edilir ve torba üzerinde vâkfın adı bulunurdu. Mütevelliler yani vakfı idare eden kişilerde bulunan bu torbalardan gerekli meblağ, iki kişinin kefilliği […]

Şehir Tarihçiliği ve Ünye

31 Aralık 2019 okunma

Kültürel çeşitliliğin buluşma yeri ve toplumsal yaşamın birincil mekânı olarak kentler, kolektif belleği oluşturan bütünün önemli bir parçasıdır. Bu nedenle kent belleği, özellikle son yüzyılda toplumsal tarihin araştırılmasında önemli bir başvuru alanı haline gelmiştir.1 Şehir ve bölge tarihleri ile Müslümanların ilgilenmeleri, İslâmiyet’in ilk dönemlerine kadar […]

Ünye Kaymakamları – V

27 Aralık 2019 okunma

10 Aralık 1888 (06/R/1306 Hicrî) tarihli diğer bir belge “Daha önce Ünye Kaymakamlığında bulunmuş olan müteveffa Hâfız Ali Efendi’nin, söz konusu kaymakamlık maaşından istihkakı bulunan paranın kendilerine tediye edilmesi yönünde veresesinin müracaatta bulunduğu.” hakkındadır. (Dosya No. 1572, Gömlek No. 96, Fon Kodu: DH.MKT.) 07 Haziran […]

Ünye Gümrüğü – VIII

20 Aralık 2019 okunma

Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde Bâb-ı Defterî Baş Muhasebe Kalemi Trabzon Gümrüğü tasnifinde yer alan 17229 numaralı yedi sayfalık bir gümrük defteri, Karadeniz’in orta ve doğu kısımları yanı sıra buraların art alanlarındaki iktisadî ilişkiler hakkında önemli bilgiler vermektedir. Bahsi geçen gümrük defteri tarihsiz olmakla birlikte tecrübeler bu […]

Millî Mücadelede ve Seferberlikte Karadenizli Din Adamları – I

13 Aralık 2019 okunma

Mondros Mütarekesi ile Osmanlı Devleti ekonomik, siyasî ve askerî açıdan çökmüş, Türk Milleti’ni Millî Mücadele’ye kazandırabilecek güce sahip olan eşraf ve din adamları mücadele ya da teslim yanlısı olarak iki kampa bölünmüşlerdi. Bu vahim dönemde Mustafa Kemal, Türk Milleti’ni eşraf ve din adamlarının da desteğini […]

Doğu Karadeniz Rumları ve Ünye – I

6 Aralık 2019 okunma

Karadeniz sahili coğrafyası üzerine kaleme alınan eserlerdeki Rum, Ermeni ve Türklerin XX. yüzyıl başlarında yaşadıkları felâketler dizisini neden – sonuç ilişkisi içerisinde değerlendirmeden, yabancı kaynakları göz ardı ederek ve empati yapmaksızın masaya yatırmak düşüncesi ister istemez ideolojik kaygıları gündeme getirmektedir. “Pontus – Antikçağ’dan Günümüze Karadeniz’in […]

Sözde Pontus Soykırımı (!)

29 Kasım 2019 okunma

‘Pontus’, ‘Küçük Asya’ ve ‘Trakya’ olmak üzere bu üç coğrafî bölgede Yunanlıların “zorunlu olarak köklerinden söküldükleri, yurtlarından koparıldıkları”, “kaybedilen ancak unutulmayan vatanları”, “Büyük İdealleri (Megali İdeaları)” olarak andıkları bu toprakları hiç ‘unutamadıkları’ ve bir gün yine bu söz konusu edilen ‘zengin vatanlarına’ nasıl sahip olabilecekleri, […]

Tarih Boyunca Ünye’de İdarî Yapı ve Bağlı Yerleşimler – II

22 Kasım 2019 okunma

ÇÖREĞİ: 1642’de Canik sancağı idarî bölümü içerisinde yer alan Çöreği kazâsı hinterlandındaki 9 köy bugün takriben Fatsa, Korgan, Kumru ve Ünye toprakları üzerine dağılmıştır. Kazâ-i Çöreği’nin kapsadığı alan Ünye doğu, Fatsa batıdır. 1642’de Canik sancağı, Çöreği kazâsında 9 köy, 110 hane olup ortalama köy nüfusu […]

Asurlular Dönemi’nde Karadeniz ve Ünye – I

15 Kasım 2019 okunma

Türkçe yazılı kaynak olarak“Ünye’nin Tarihçesi” başlığına ilk kez 1930 baskılı “Resimli Ünye Rehberi” adlı eserde rastlamıştım. Kitapçıkta «Ünye kral (Sarokin) zamanında Asurîlere intikal etmiş ve kablelmilât (M.Ö.) 722’de (Kapadokya) hükûmetinin eline geçmiştir. Bir müddet sonra Mısırlıların ve tekrar Asurîlerin idaresinde bulunmuş ve bir müddet te […]