son haberler

SGK, Borçlularını Uyardı!

Yayınlanma Tarihi: 27 Ocak 2021 okunma

SGK, Borçlularını Uyardı!
Ekonomi
0

Ordu SGK İl Müdürülüğü, kuruma borcu olan ve henüz yapılandırma yapmayan vatandaşlara çağrıda bulunarak son haftaya girildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu 17/11/2020 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı “Bazı Alacakların yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun” hükümlerinden yararlanmak için öngörülmüş olan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri, 30/12/2020 tarihli ve 31350 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3343 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla birer ay uzatılmıştır.

Söz konusu Karar üzerine, yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin (31 Ocak 2021 tarihinin tatile rastlaması nedeniyle) 1 Şubat 2021 tarihi bitimine kadar başvuruda bulunmaları ve başvuru üzerine yapılandırılan alacaklara ilişkin ilk taksit ödemelerini 31 Mart 2021 tarihi bitimine kadar yapmaları gerekmektedir.”

YAPILANDIRMA KAPSAMI

2020/ Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait, kesinleşmiş;

 Sigorta primleri,

 Genel Sağlık Sigortası primleri,

 İşsizlik sigorta primleri,

 01.02.2021’den önce kesinleşen idari para cezaları,

 İş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları,

 Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,

 Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde

doğan alacaklar,

 İsteğe Bağlı ve Topluluk sigortası primleri,

 Kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemiş

fer’ileri,

 5510/Ek-5, Ek-6 ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki

sigortalılıklardan doğan primler,

 6183/48. madde kapsamında taksitlendirilen alacaklar,

yapılandırma kapsamındadır.

 Yapılandırma kapsamındaki alacaklar, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Değişim Oranı) ile GÜNCELLENECEKTİR.

 Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE’nin %90’ı, 2 taksitle ödemede ise %50’si

silinecektir.

 Yapılandırmadan yararlanmak için 01.02.2021 tarihine kadar başvuruda

bulunmak ve ilk taksiti en son 31.03.2021’e kadar ödemek gerekmektedir.

 2020 Ağustos ayı ve öncesine ait 60/g kapsamındaki genel sağlık sigortası prim

borcu aslının, 30.04.2021’e kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve zammının

tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

 Daha önce hiç gelir testi yaptırmamış GSS sigortalılarının, 31.03.2021 tarihine

kadar gelir testine başvurmaları ve hane içindeki gelirlerinin asgari ücretin brüt

tutarının üçte birinden az olduğunun tespiti halinde GSS prim borçları silinecek

ve primleri devlet tarafından ödenecektir.

BAŞVURULAR NASIL VE NEREYE YAPILIR?

 İşverenlerce, e-sigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili SGİM /

SGM’’ye,

 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları tarafından, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta

yoluyla herhangi bir SGİM / SGM’ye,

 Primlerini kendi ödeyenlerce, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla

dosyalarının olduğu yerdeki SGİM / SGM’ye,

 Kamu idarelerinin (4/c) borçları için, e-sigorta kanalıyla, elden veya posta

yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığı’na,

 Kamu idarelerinin idari para cezaları için ise, e-sigorta kanalıyla veya elden ya

da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu SGİM / SGM’ye,

01.02.2021 Tarihine Kadar Başvuru Yapılabilecektir.

 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları, ihya borçları için sigorta dosyalarının olduğu yerdeki

SGİM / SGM’ye 01.02.2021 tarihine kadar başvuru yapabileceklerdir.

 GSS prim borçlarının yapılandırılması için başvuru şartı aranmaz.

YAPILANDIRMANIN AVANTAJLARI

 Yapılandırma Kanununa göre süresinde ödenen alacaklara, Kanunun

yayımlanma tarihinden sonra gecikme cezası ve gecikme zammı

uygulanmayacaktır.

 Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecektir.

 Yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde

kaldırılacaktır.

 Yapılandırılan borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacaktır.

 Yapılandırmada ilk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi halinde borcu

yoktur yazısı alınabilecektir.

 Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz

kuruluşlarca yapılandırılan borçlar aylık dönemler halinde azami 120 eşit

taksitte ödenebilecektir.

 İl özel idareleri ve spor kulüplerince yapılandırılan borçlar ikişer aylık dönemler

halinde azami 36 eşit taksitte ödenebilecektir.

 Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma taksitlerinin ve yapılandırma

dışındaki borçların süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşvik

uygulamalarından yararlanılacaktır.

 Borcunu yapılandıranlar, ilk taksiti ödemeleri ve cari dönemde 60 günden fazla

borçlarının olmaması şartı ile kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler

sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir.

İhale ve İnşaat İş Yerleri İçin;

 Borçlarının peşin veya taksitle tamamının ödenmesi kaydıyla ilişiksizlik

belgesi/teminat iadesi yazısı verilecektir.

 Borç teminat karşılığı yapılandırılırsa, yapılandırılmış olan borçların ödenmesi

beklenilmeden ilişiksizlik belgesi/teminat iade yazısı verilebilecektir.

YAPILANDIRMANIN BOZULMASI

 Yapılandırma taksitlerinden ilk iki taksitin süresinde ödenmemesi,

 İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte, bir takvim yılı

içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda

yapılandırma bozulacaktır.

Ayrıca;

 Taksitli ödemelerde (taksitin %10’unu geçmemek üzere) 10 TL’ye kadar eksik

ödemeler yapılandırmayı bozmayacaktır.

 Yapılandırmanın bozulması halinde, borçlular ödedikleri taksit tutarı kadar

yapılandırma hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

ÖDEME VE TAKSİTLENDİRME

Peşin veya İki Taksitte Ödeme Avantajları;

 Prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %10’nun, en son 31.03.2021

tarihine kadar veya geç ödeme zammıyla birlikte 30.04.2021 tarihinde peşin

ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarının %90’ı silinecektir.

 İlk taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartıyla kalan prim aslının ve prim aslına

uygulanan Yİ-ÜFE’nin %50’sinin 30.04.2021 tarihine kadar tamamının

ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE tutarının %50’si silinecektir.

Taksitle Ödemelerde;

 Taksitli ödemeyi tercih edenler ikişer aylık dönemlerde 6,9,12 ve 18 eşit taksitle

ödeme yapabileceklerdir.

 Tercih edilen taksit sayısına göre güncellenecek tutar aşağıdaki katsayılara göre

belirlenecektir.

 6 eşit taksit için (1,045),

 9 eşit taksit için (1,083),

 12 eşit taksit için (1,105),

 18 eşit taksit için (1,15).

Diğer Ödeme Avantajları;

 Prim borcu bulunan Bağ-Kur sigortalılarının borçlarını 01.02.2021 tarihine

kadar ödeyememeleri veya yapılandırma kanunu kapsamında

yapılandırmamaları halinde;

 31.10.2020 (Ekim ayı dahil) tarihinden önceki prim borcu bulunan

hizmetleri durdurularak, prim borçları silinecektir.

 Faaliyetlerine devam edenlerin ise sigortalılıkları 01.11.2020 itibariyle

yeniden başlatılacaktır.

Siz de yorum yapın, görüşlerinizi belirtin.