son haberler

ORDU İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLÂNI’NDA ÜNYE (2013 – 2023) – II

Yayınlanma Tarihi: 6 Temmuz 2019 okunma

M. Ufuk MİSTEPE mistepe@gmail.com

Bir önceki makalemize ilâveten şu sorular da Master Plân’ın sürdürülebilir doğa turizmi kavramına anlam kazandıracaktır.

ORDU İLİ SÜRDÜRÜLEBİLİR DOĞA TURİZMİ STRATEJİLERİ içerisinde yer alan Gelişme Stratejilerinde korunan alanların uzun devreli gelişim plânları yapılmış mıdır? Korunan alanlarda flora ve fauna envanteri çıkarılmış mıdır? Doğa turizm potansiyelinin yüksek olduğu alanlarda alt yapı tesisleri yapılmış mıdır? Doğa turizm bilinci oluşturulmuş mudur? Ordu Şube Müdürlüğü ve bağlı işyerlerindeki ilgili personelin Yabancı Dil seviyeleri arttırılmış mıdır? Pazarlama Stratejisinde doğa turizm potansiyelinin yüksek olduğu alanların yazılı ve görsel basında tanıtımı yapılmış mıdır? Doğa turizm ürünleri pazarlanarak yüksek gelir elde edilmesi sağlanmış mıdır? İstatistikî rakamsal değerler var mıdır? Doğa turizmi alan bilgileri kamuoyu ile paylaşılmış mıdır? Mevcut Doğa Turizmi gelişmiş (Ayder Yaylası, Uzungöl, Sümela Manastrı vb. gibi) alanlarda tanıtım yapılarak Ordu ilinin destinasyonlarının dahil edilmesi sağlanmış mıdır? Ziyâretçi Yönetimi Stratejisinde koruma ilkeleri ve ziyâretçi yönetim kriterlerinin yaygınlaştırılması gerçekleştirilmiş midir? Müşteri beklentilerine de dayalı sürdürülebilir ziyâretçi yönetimi sağlanmış mıdır? İzleme ve Değerlendirme Stratejisinde turizmin etkileri ve sürdürülebilirliğin izlenmesi için izleme birimlerince göstergelerden ne derece yararlanılmıştır?

Ordu’nun coğrafî, tarihî, edebî, kültürel ve doğa turizm potansiyel birikiminin tespit edilmesine; ayrıca bu birikimin ve değerlerin tanıtımına katkı sağlamaya yönelik olarak hazırlanmış Ordu İli Doğa Turizm Master Plânı için Proje Ekibi’nin yoğun tempo içerisinde hayli efor sarf ettikleri kuşkusuzdur. Kanaatimizce bu ekip, personel ve donanımla takviye edilmelidir.

Bu itibarla Master Plân çerçevesinde daha alt düzeyde detaylı eylem, taktik ve stratejik plânlar hazırlanarak 2023 yılı sonuna dek hedeflere ulaşılabilmesi ve rakamsal değerlendirilebilmesinin imkân dahiline konulması beklentimizdir.

Ünye Turizm İşletmeleri Derneği ve Ünye Kent Konseyi Başkanı Adnan SOBİ’nin yıllardır vurgulamaya çalıştığı Korumalı Turizm Master Plânı hayata geçirilerek plâna işlerlik kazandırılmalıdır. Plânın uygulanabilirliğinin bürokraside en doğru ve gerçekçi karşılığı Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulacak olan KÜLTÜR – TURİZM DAİRESİ BAŞKANLIĞI olacaktır. Öncelikle bu daire başkanlığı büyükşehir meclisine; ORDU İLİ TÜM İLÇELERİYLE BİRLİKTE KÜLTÜR VE TURİZM KENTİDİR, kararını aldırmalıdır.2 Adnan SOBİ Bey’in 2 numaralı kaynakta yayımlanan açıklamasının ilgili mercilerde değerlendirilmesi temennimizdir.

Doğa Turizmi Master Plânı, Ordu ve hinterlandında doğa turizminin gelişimine temel hazırlamak ve yön haritası çizmek amacıyla hazırlandığına göre yöresel çıkarlara halel getirmeden gerekli revizelerle 2023 yılına daha sağlıklı verilerle girmesi sağlanmalıdır.

Bu vesile ile temenni olarak önerebileceğimiz SÜRDÜRÜLEBİLİR TABİAT TURİZMİ STRATEJİLERİ’ni şu biçimde özetleyebiliriz:

Gelişme Stratejileri – Strateji 1. Trekking koridoru, Yayla koridoru, Av koridoru, Balıkçılık koridoru, Paintball / Oryantiring koridoru, Gastronomi koridoru, Fotosafari koridoru, Bisiklet koridoru, Kuş / Yaban hayatı gözlemleme koridoru gibi koridorlar belirlenerek bu koridorlar üzerinde gerekli hizmetleri sağlamak. Strateji 2. Yürütülen her faaliyette yerel medyayı kullanarak faaliyetleri halka anlatmak; böylece diğer alanlarda da eko-turizmi özendirmek ve potansiyeli değerlendirmek. Strateji 3. Korunan alanlarda yapılan faaliyetlerde tanıtım ve organizasyon işlerini yürütmek için alan kılavuzları yetiştirmek, diğer alanlar için yerel halkı eğitmek ve STK’lardan, etkinlikle ilgili federasyonlardan yardım almak, ülke geneline yayılmak.

Pazarlama Stratejileri – Strateji 1. Yürütülecek faaliyetleri önceden gerçekleştirmiş olan kişi, kurum ya da kuruluş hakkında görsellerden yararlanarak ekoturizm öncesi ve sonrası hakkında bilgiler vermek. Yöre kalkınmasına kazandırdığı ivmeden bahsetmek. Strateji 2. Belirlenen koridorlar için sloganlar oluşturarak alanların ve faaliyetlerin akılda kalmasını sağlamak.

Ziyâretçi Yönetimi Stratejileri – Strateji 1. Eko turizm kapsamında yapılan faaliyetlerde konaklama tesislerini de beyaz ya da yeşil yıldızlı otellerden seçerek ziyâretçiyi eğitmek, oteller üzerinde baskı oluşturarak yeşil-beyaz yıldız almaya teşvik etmek. Strateji 2. Alanların temiz kullanılmasını sağlamak için Avrupa ülkelerinde olduğu gibi ‘çöpünü yanında götür’ sloganını kullanmak. Strateji 3. Faaliyetlerde sivil toplum kuruluşlarından, izcilik kulüplerinden, çevreye duyarlı yaklaşım sergileyen diğer kuruluşlardan insanlara yer vermek böylece ziyâretçiler üzerinde sosyal baskı oluşturmak. Strateji 4. Eko turizm faaliyetlerini tanıtan broşürler hazırlayarak ziyâretçileri bilgilendirmek.

İzleme ve Değerlendirme Stratejileri Strateji 1. Korunan alanlarda dilek kutuları kullanımını artırmak. Strateji 2. Tur firmaları ile müşteri tercihleri hakkında irtibat halinde olmak. İnsanların beklentilerini, isteklerini öğrenmek.

Tabiat ve geleneksel kültürler üzerinde turizmin meydana getirdiği olumsuz tesirler ve bunların neticesinde duyulan korkular, kitle turizmine karşı alternatif, çevreye duyarlı turizmi ve tabiatı korumayı öne çıkarmıştır. Sürdürülebilir tabiat turizmi ve ekoturizm tabiatın korunması için bir umut olarak ortaya çıkmıştır. Tabiatı korumakla görevli olan bizlerin çevremiz ile iyi bir proaktif ilişkiler içinde olmamız gerekmektedir. Proaktif kişi; ilişkilerde ve faaliyetlerde inisiyatifi eline alan kişi demektir.

İlimiz, coğrafyası ve stratejik konumu nedeniyle uluslararası turizm pazarlarına açılımı kolay ve sahip olduğu doğal, tarihî ve kültürel değerler açısından çok zengin olan Orta Karadeniz Bölgesi’nde yer almaktadır. Bölgemiz ve ilimiz, doğal güzelliklerin sunduğu kaynaklar açısından Türkiye’nin diğer bölgelerinden farklı bir yapı ve potansiyele sahiptir. İlimiz, zengin coğrafyası ve doğal kaynaklarının çeşitliliği nedeniyle ‘doğa turizmi’ (eko-turizm) odaklı bir yapılanma için ülkemizin en uygun bölgelerinden biridir.

Turizm Master Plânı doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri ve halkın görüş ve beklentileri dikkate alınarak, katılımcı bir yaklaşımla hazırlanan bu çalışmanın amacı; doğal güzellikleri, tarihî ve turistik yapısı ile zengin bir doğa turizmi potansiyeline sahip olan Ordu ilinde, bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarını göz önüne alarak doğal kaynak değerlerin, sürdürülebilirlik, katılımcılık ve çevreye duyarlılık temel ilkeleriyle plânlanarak doğa turizminin geliştirilmesini sağlamak olduğuna göre Sürdürülebilir Turizm ve Doğa Turizmi (eko-turizm) tanımlarında, doğal ve kültürel kaynakların geleceğinin düşünülerek kullanılması, turizm sermayesinin, mevcut ziyâretçilerin ve yöre halkının amaçlarının maksimum düzeyde karşılanması ve öne çıkarılması beklentimizdir.

 

KAYNAKÇA :

1 YÜCE, Taceddin / GENÇ, Görkem (PROJE Ekibi) – Ordu İli Doğa Turizmi Master Plânı (2013 – 2023), Bu Master Plân, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve MillÎ Parklar Genel Müdürlüğü, XI. Bölge Müdürlüğü, Ordu Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. 2012, 125 sh. http://bolge11.ormansu.gov.tr/11bolge/Files/DogaTurizmiMasterPlan/Ordu%20Do%C4%9Fa%20Turizmi%20Master%20Plan%C4%B1.pdf

2 SOBİ, Adnan – Ünye Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Adnan SOBİ Korumalı Turizm Master Plânı’nı Anlattı, Ünye Haber Takip Gazetesi, 04 Nisan 2018 http://unyehabertakip.com/sobiden-ordu-icin-korumali-turizm-master-plani-onerileri.html

Siz de yorum yapın, görüşlerinizi belirtin.

Yazarın Diğer Yazıları

Yazarın tüm yazıları.

Çepniler ve Ünye – I

19 Temmuz 2019 okunma
Anadolu’nun Türkleşmesinde 24 Oğuz Boyu’na bağlı Türkmenlerin çok büyük rolü olmuş olup Karadeniz Bölgesi’ne yerleştirilen Oğuz Boylarına bağlı Türkmenler, gerek fetihler ve gerekse uygulanan iskân politikasıyla bölgenin Türkleşmesini... Devamını Oku

Ünye Doğumlu Kaymakamlar ve Mülkiyeliler – II

12 Temmuz 2019 okunma
ARİF BİLGİN; Mezuniyet Sırası 2170, Okul Nu. 5868 Saîd Bilgin ile Fatma Hanım’ın oğludur. 1917 (1333 R.)’de Ünye’de doğdu. 1935’de İstanbul Özel Işık Lisesi’ni bitirdi. S.B.O.’dan me’zuniyetini müteâkıb, 01 Ekim... Devamını Oku

Burunucu İstimlâk Mahalli – III

28 Haziran 2019 okunma
Yalımızın iki tarafı yüksek olmayan çok güzel kayalık; Feneraltı kayalıklarındaki gibi yarısı deniz suyu içinde bulunan yosunlar, minik baloncuklar gibi suyun yüzünde parlardı. Yalı, törpülenmiş gibi kiremit parçası ve taşlarla doluydu. Bunlar çömlek... Devamını Oku

ÇALBİYALILARIN KOMŞUSU TİBARENLER – I

24 Haziran 2019 okunma
Hellenler, Milât’tan 11 – 12 asır kadar önce pazar yerleri kuran kolonist Fenikelilerden sonra ticarî amaçlarla Karadeniz’e gelerek yeniden koloniler kurduktan sonra, yöre halklarının yazılı belgeleri olmamasından istifadeyle bölge halklarını yok farz ederek... Devamını Oku

Karadeniz İskitleri ve Ünye – II

14 Haziran 2019 okunma
İskitlerde küpeler de yaygın olarak kullanılırdı. Erkekler sadece bir tane takardı. Kadınların ise birkaç çift küpeyle birlikte gömüldüğü kanıtlanmıştır.Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde Antik Baş Takıları Seksiyonu’nda(Kat. No.: 39) sergilenen... Devamını Oku

Ünye Kaymakamları – II

12 Haziran 2019 okunma
Merkeziyetçi idare anlayışı, ülke genelinde eski Eyâlet Sistemi’nden Vilâyet Sistemi’ne geçişin de başlangıcını oluşturdu. 1836’dan sonra daha da hızlanan bu dönüşüm Tanzimat Dönemi’nde “eyâletten vilâyete” bir sistem değişikliği... Devamını Oku

Burunucu İstimlâk Mahalli – II

31 Mayıs 2019 okunma
Rahmetli Hüseyin MİSTEPE’nin anlattığına göre : “Çömlekçi Ustası Bekir Bey Rumlardan kalma ev eskisi tek katlı bir yapıyı tezgâh, terekler ve fırınla donatarak çömlek atölyesine çevirir ve Burunucu’nda Üç Çeşme ile İlyasoğlu Ahmet Fırını... Devamını Oku

Ünye Gümrüğü – V

24 Mayıs 2019 okunma
Bundan dört-beş yüz sene önce Osmanlı ülkesinin her köşesinde mevcut sipahi veya mülk ve vakıf sahibi ile toprağa bağlanmış olan köylüyü, ülkenin bir ucundan diğer ucuna uzanan yollar boyunca derbent bekleyen, yol ve köprü tamir eden ve kervansaraylara... Devamını Oku

Burunucu İstimlâk Mahalli – I

17 Mayıs 2019 okunma
Belki hatırlarsınız;2012 yılında Ünye Haber Gazetesi’nde yayımlanan köşe yazımda “Burunucu Sahilindeki Mekânlar”ımerhum Yüksel ŞEN Abi’min katkılarıyla işlemiş1 ve Hâtırat Yazarı Sayın Fikri TERZİOĞLU’nun kaleme aldığı... Devamını Oku

TAŞHANE (TAŞKANA) BURNU

10 Mayıs 2019 okunma
Taşkana Burnu’nun koruması altında ve doğusunda,amfitiyatral formda yerleşimi olan ve tarihi PaleolitikDönem’e kadar uzananÜnye Koyuile şehir merkezi, hem Trabzon Rum Devleti’nin hem de Trabzon Eyâleti’nin batıdaki sınır kenti sayılmaktaydı. Çevresi... Devamını Oku