son haberler

ORDU İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLÂNI’NDA ÜNYE (2013 – 2023) – II

Yayınlanma Tarihi: 6 Temmuz 2019 okunma

M. Ufuk MİSTEPE mistepe@gmail.com

Bir önceki makalemize ilâveten şu sorular da Master Plân’ın sürdürülebilir doğa turizmi kavramına anlam kazandıracaktır.

ORDU İLİ SÜRDÜRÜLEBİLİR DOĞA TURİZMİ STRATEJİLERİ içerisinde yer alan Gelişme Stratejilerinde korunan alanların uzun devreli gelişim plânları yapılmış mıdır? Korunan alanlarda flora ve fauna envanteri çıkarılmış mıdır? Doğa turizm potansiyelinin yüksek olduğu alanlarda alt yapı tesisleri yapılmış mıdır? Doğa turizm bilinci oluşturulmuş mudur? Ordu Şube Müdürlüğü ve bağlı işyerlerindeki ilgili personelin Yabancı Dil seviyeleri arttırılmış mıdır? Pazarlama Stratejisinde doğa turizm potansiyelinin yüksek olduğu alanların yazılı ve görsel basında tanıtımı yapılmış mıdır? Doğa turizm ürünleri pazarlanarak yüksek gelir elde edilmesi sağlanmış mıdır? İstatistikî rakamsal değerler var mıdır? Doğa turizmi alan bilgileri kamuoyu ile paylaşılmış mıdır? Mevcut Doğa Turizmi gelişmiş (Ayder Yaylası, Uzungöl, Sümela Manastrı vb. gibi) alanlarda tanıtım yapılarak Ordu ilinin destinasyonlarının dahil edilmesi sağlanmış mıdır? Ziyâretçi Yönetimi Stratejisinde koruma ilkeleri ve ziyâretçi yönetim kriterlerinin yaygınlaştırılması gerçekleştirilmiş midir? Müşteri beklentilerine de dayalı sürdürülebilir ziyâretçi yönetimi sağlanmış mıdır? İzleme ve Değerlendirme Stratejisinde turizmin etkileri ve sürdürülebilirliğin izlenmesi için izleme birimlerince göstergelerden ne derece yararlanılmıştır?

Ordu’nun coğrafî, tarihî, edebî, kültürel ve doğa turizm potansiyel birikiminin tespit edilmesine; ayrıca bu birikimin ve değerlerin tanıtımına katkı sağlamaya yönelik olarak hazırlanmış Ordu İli Doğa Turizm Master Plânı için Proje Ekibi’nin yoğun tempo içerisinde hayli efor sarf ettikleri kuşkusuzdur. Kanaatimizce bu ekip, personel ve donanımla takviye edilmelidir.

Bu itibarla Master Plân çerçevesinde daha alt düzeyde detaylı eylem, taktik ve stratejik plânlar hazırlanarak 2023 yılı sonuna dek hedeflere ulaşılabilmesi ve rakamsal değerlendirilebilmesinin imkân dahiline konulması beklentimizdir.

Ünye Turizm İşletmeleri Derneği ve Ünye Kent Konseyi Başkanı Adnan SOBİ’nin yıllardır vurgulamaya çalıştığı Korumalı Turizm Master Plânı hayata geçirilerek plâna işlerlik kazandırılmalıdır. Plânın uygulanabilirliğinin bürokraside en doğru ve gerçekçi karşılığı Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulacak olan KÜLTÜR – TURİZM DAİRESİ BAŞKANLIĞI olacaktır. Öncelikle bu daire başkanlığı büyükşehir meclisine; ORDU İLİ TÜM İLÇELERİYLE BİRLİKTE KÜLTÜR VE TURİZM KENTİDİR, kararını aldırmalıdır.2 Adnan SOBİ Bey’in 2 numaralı kaynakta yayımlanan açıklamasının ilgili mercilerde değerlendirilmesi temennimizdir.

Doğa Turizmi Master Plânı, Ordu ve hinterlandında doğa turizminin gelişimine temel hazırlamak ve yön haritası çizmek amacıyla hazırlandığına göre yöresel çıkarlara halel getirmeden gerekli revizelerle 2023 yılına daha sağlıklı verilerle girmesi sağlanmalıdır.

Bu vesile ile temenni olarak önerebileceğimiz SÜRDÜRÜLEBİLİR TABİAT TURİZMİ STRATEJİLERİ’ni şu biçimde özetleyebiliriz:

Gelişme Stratejileri – Strateji 1. Trekking koridoru, Yayla koridoru, Av koridoru, Balıkçılık koridoru, Paintball / Oryantiring koridoru, Gastronomi koridoru, Fotosafari koridoru, Bisiklet koridoru, Kuş / Yaban hayatı gözlemleme koridoru gibi koridorlar belirlenerek bu koridorlar üzerinde gerekli hizmetleri sağlamak. Strateji 2. Yürütülen her faaliyette yerel medyayı kullanarak faaliyetleri halka anlatmak; böylece diğer alanlarda da eko-turizmi özendirmek ve potansiyeli değerlendirmek. Strateji 3. Korunan alanlarda yapılan faaliyetlerde tanıtım ve organizasyon işlerini yürütmek için alan kılavuzları yetiştirmek, diğer alanlar için yerel halkı eğitmek ve STK’lardan, etkinlikle ilgili federasyonlardan yardım almak, ülke geneline yayılmak.

Pazarlama Stratejileri – Strateji 1. Yürütülecek faaliyetleri önceden gerçekleştirmiş olan kişi, kurum ya da kuruluş hakkında görsellerden yararlanarak ekoturizm öncesi ve sonrası hakkında bilgiler vermek. Yöre kalkınmasına kazandırdığı ivmeden bahsetmek. Strateji 2. Belirlenen koridorlar için sloganlar oluşturarak alanların ve faaliyetlerin akılda kalmasını sağlamak.

Ziyâretçi Yönetimi Stratejileri – Strateji 1. Eko turizm kapsamında yapılan faaliyetlerde konaklama tesislerini de beyaz ya da yeşil yıldızlı otellerden seçerek ziyâretçiyi eğitmek, oteller üzerinde baskı oluşturarak yeşil-beyaz yıldız almaya teşvik etmek. Strateji 2. Alanların temiz kullanılmasını sağlamak için Avrupa ülkelerinde olduğu gibi ‘çöpünü yanında götür’ sloganını kullanmak. Strateji 3. Faaliyetlerde sivil toplum kuruluşlarından, izcilik kulüplerinden, çevreye duyarlı yaklaşım sergileyen diğer kuruluşlardan insanlara yer vermek böylece ziyâretçiler üzerinde sosyal baskı oluşturmak. Strateji 4. Eko turizm faaliyetlerini tanıtan broşürler hazırlayarak ziyâretçileri bilgilendirmek.

İzleme ve Değerlendirme Stratejileri Strateji 1. Korunan alanlarda dilek kutuları kullanımını artırmak. Strateji 2. Tur firmaları ile müşteri tercihleri hakkında irtibat halinde olmak. İnsanların beklentilerini, isteklerini öğrenmek.

Tabiat ve geleneksel kültürler üzerinde turizmin meydana getirdiği olumsuz tesirler ve bunların neticesinde duyulan korkular, kitle turizmine karşı alternatif, çevreye duyarlı turizmi ve tabiatı korumayı öne çıkarmıştır. Sürdürülebilir tabiat turizmi ve ekoturizm tabiatın korunması için bir umut olarak ortaya çıkmıştır. Tabiatı korumakla görevli olan bizlerin çevremiz ile iyi bir proaktif ilişkiler içinde olmamız gerekmektedir. Proaktif kişi; ilişkilerde ve faaliyetlerde inisiyatifi eline alan kişi demektir.

İlimiz, coğrafyası ve stratejik konumu nedeniyle uluslararası turizm pazarlarına açılımı kolay ve sahip olduğu doğal, tarihî ve kültürel değerler açısından çok zengin olan Orta Karadeniz Bölgesi’nde yer almaktadır. Bölgemiz ve ilimiz, doğal güzelliklerin sunduğu kaynaklar açısından Türkiye’nin diğer bölgelerinden farklı bir yapı ve potansiyele sahiptir. İlimiz, zengin coğrafyası ve doğal kaynaklarının çeşitliliği nedeniyle ‘doğa turizmi’ (eko-turizm) odaklı bir yapılanma için ülkemizin en uygun bölgelerinden biridir.

Turizm Master Plânı doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri ve halkın görüş ve beklentileri dikkate alınarak, katılımcı bir yaklaşımla hazırlanan bu çalışmanın amacı; doğal güzellikleri, tarihî ve turistik yapısı ile zengin bir doğa turizmi potansiyeline sahip olan Ordu ilinde, bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarını göz önüne alarak doğal kaynak değerlerin, sürdürülebilirlik, katılımcılık ve çevreye duyarlılık temel ilkeleriyle plânlanarak doğa turizminin geliştirilmesini sağlamak olduğuna göre Sürdürülebilir Turizm ve Doğa Turizmi (eko-turizm) tanımlarında, doğal ve kültürel kaynakların geleceğinin düşünülerek kullanılması, turizm sermayesinin, mevcut ziyâretçilerin ve yöre halkının amaçlarının maksimum düzeyde karşılanması ve öne çıkarılması beklentimizdir.

 

KAYNAKÇA :

1 YÜCE, Taceddin / GENÇ, Görkem (PROJE Ekibi) – Ordu İli Doğa Turizmi Master Plânı (2013 – 2023), Bu Master Plân, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve MillÎ Parklar Genel Müdürlüğü, XI. Bölge Müdürlüğü, Ordu Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. 2012, 125 sh. http://bolge11.ormansu.gov.tr/11bolge/Files/DogaTurizmiMasterPlan/Ordu%20Do%C4%9Fa%20Turizmi%20Master%20Plan%C4%B1.pdf

2 SOBİ, Adnan – Ünye Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Adnan SOBİ Korumalı Turizm Master Plânı’nı Anlattı, Ünye Haber Takip Gazetesi, 04 Nisan 2018 http://unyehabertakip.com/sobiden-ordu-icin-korumali-turizm-master-plani-onerileri.html

Siz de yorum yapın, görüşlerinizi belirtin.

Yazarın Diğer Yazıları

Yazarın tüm yazıları.

Kültürel Birikimler Açısından Arşivlerimizin Ehemmiyeti

20 Eylül 2019 okunma
İnsanların geçmişi ile geleceği arasında sağlam ilişkiler kurabilmesi, siyasî, ekonomik, kültürel vb. her alandaki tecrübelerini geleceğe sağlıklı bir şekilde aktarması kişilerin, toplulukların ve milletlerin yaşam sürecinde mühim bir yer tutmaktadır.1... Devamını Oku

Ünye Doğumlu Kaymakamlar ve Mülkiyeliler – III

13 Eylül 2019 okunma
MAZHAR OSMAN KISACIKOĞLU; Mezuniyet Sırası 3909, Fak. Nu. 90114 Ticâret erbabından Abdülkaadir Kısacıkoğlu ile Ayşe Meliha Hanım’ın oğludur. 1931’de Ünye’de doğdu. 1952’de Vefa (İstanbul) Erkek Lisesi’ni bitirdi. S.B.F.’den... Devamını Oku

Çepniler ve Ünye – II

6 Eylül 2019 okunma
Trabzon Rum İmparatoru Jean II. İoannis zamanında (1280 – 1297) Çepni Türkmenlerinin Ünye yöresini (Chalybia – Halibia) feth ettikleri ve doğuya doğru ilerleyerek Trabzon’a büyük bir akın düzenlediklerini belgeler teyit eder12 (Yediyıldız, 2000:... Devamını Oku

FETİHTEN GÜNÜMÜZE ÜNYE VAKIFLARI – I

30 Ağustos 2019 okunma
  Aslında bu makale başlığı benim için bir temenniden öteye geçemedi. Geçen hafta Vakıflar Genel Müdürlüğü Ulus Araştırma Müdürlüğü arşivine, Karadeniz’le ilgili yayımlamış oldukları makale, dergi ve kitaplarını Ünye – Karadeniz Araştırma... Devamını Oku

Ünye Kaymakamları – III

24 Ağustos 2019 okunma
Kaymakam İbrahim Hilmi Efendi’den sonra sırasıyla Mehmed Efendi (1883 – ?), Arif Efendi (1884 – ?), İbrahim Hulusi Efendi (1885 – ?), Haydar Efendi (1886), Hacı Said Efendi (1886 – ?), Mahmud Kâmil Efendi (1886 – 1887), Cemal Keşmir Efendi... Devamını Oku

ÇALBİYALILARIN KOMŞUSU TİBARENLER – II

16 Ağustos 2019 okunma
M.Ö. VIII. yüzyıl sonlarına kadar Mosklar ve Tibarenler (Gürcüce: ტიბერია, Tiberia. Yunanca: Τιβαρηνοί, Tibarenoi; Tubal, Josephus’un deyişiyle Thobeles) Büyük Kapadokya’nın güneydoğu bölgesinin hâkim unsurunu teşkil... Devamını Oku

SERGÜZEŞT-NÂME-İ ÜNYE

9 Ağustos 2019 okunma
Ser-Güzeşt-Nâme-i Fakîr be-Azimet-i Tokat: Divan Şâiri (Bursalı) İsmâil BELÎĞ’in (d. 1079 / 1668 – ö. 22 Ramazan 1142 / 10 Nisan 1729) gençlik yıllarında kaleme aldığı bu eserinde Tokat Mahkemesi Nâibliği görevine tâyin edilmesi üzerine, Bursa’dan... Devamını Oku

Ünye Gümrüğü – VI

2 Ağustos 2019 okunma
Trabzon vilâyetinin, malî yönden komşu vilâyetlerdeki malî birikimlerle bağlantısı vardı. Bu bağlantının XVIII. yüzyılda yaygın bir şekilde uygulandığı görülen mukataa işletmesiyle ilgili olduğu görülüyor. Anadolu vilâyeti Kastamonu sancağındaki... Devamını Oku

Burunucu İstimlâk Mahalli – IV

26 Temmuz 2019 okunma
Babamın yaptığı, abimin bir kayığı vardı. Aydın’la Sait TABAK yanında.. hep denizdeler. Kadir Abilerini çok severlerdi. Nursen, Gülhis çeşmeye su almaya gelir, bizim evin önündeki taşa oturur, sohbet ve muhabbet başlardı. Evden çağırmaya gelirlerdi.... Devamını Oku

Çepniler ve Ünye – I

19 Temmuz 2019 okunma
Anadolu’nun Türkleşmesinde 24 Oğuz Boyu’na bağlı Türkmenlerin çok büyük rolü olmuş olup Karadeniz Bölgesi’ne yerleştirilen Oğuz Boylarına bağlı Türkmenler, gerek fetihler ve gerekse uygulanan iskân politikasıyla bölgenin Türkleşmesini... Devamını Oku