son haberler

ORDU İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLÂNI’NDA ÜNYE (2013 – 2023) – II

Yayınlanma Tarihi: 6 Temmuz 2019 okunma

M. Ufuk MİSTEPE mistepe@gmail.com

Bir önceki makalemize ilâveten şu sorular da Master Plân’ın sürdürülebilir doğa turizmi kavramına anlam kazandıracaktır.

ORDU İLİ SÜRDÜRÜLEBİLİR DOĞA TURİZMİ STRATEJİLERİ içerisinde yer alan Gelişme Stratejilerinde korunan alanların uzun devreli gelişim plânları yapılmış mıdır? Korunan alanlarda flora ve fauna envanteri çıkarılmış mıdır? Doğa turizm potansiyelinin yüksek olduğu alanlarda alt yapı tesisleri yapılmış mıdır? Doğa turizm bilinci oluşturulmuş mudur? Ordu Şube Müdürlüğü ve bağlı işyerlerindeki ilgili personelin Yabancı Dil seviyeleri arttırılmış mıdır? Pazarlama Stratejisinde doğa turizm potansiyelinin yüksek olduğu alanların yazılı ve görsel basında tanıtımı yapılmış mıdır? Doğa turizm ürünleri pazarlanarak yüksek gelir elde edilmesi sağlanmış mıdır? İstatistikî rakamsal değerler var mıdır? Doğa turizmi alan bilgileri kamuoyu ile paylaşılmış mıdır? Mevcut Doğa Turizmi gelişmiş (Ayder Yaylası, Uzungöl, Sümela Manastrı vb. gibi) alanlarda tanıtım yapılarak Ordu ilinin destinasyonlarının dahil edilmesi sağlanmış mıdır? Ziyâretçi Yönetimi Stratejisinde koruma ilkeleri ve ziyâretçi yönetim kriterlerinin yaygınlaştırılması gerçekleştirilmiş midir? Müşteri beklentilerine de dayalı sürdürülebilir ziyâretçi yönetimi sağlanmış mıdır? İzleme ve Değerlendirme Stratejisinde turizmin etkileri ve sürdürülebilirliğin izlenmesi için izleme birimlerince göstergelerden ne derece yararlanılmıştır?

Ordu’nun coğrafî, tarihî, edebî, kültürel ve doğa turizm potansiyel birikiminin tespit edilmesine; ayrıca bu birikimin ve değerlerin tanıtımına katkı sağlamaya yönelik olarak hazırlanmış Ordu İli Doğa Turizm Master Plânı için Proje Ekibi’nin yoğun tempo içerisinde hayli efor sarf ettikleri kuşkusuzdur. Kanaatimizce bu ekip, personel ve donanımla takviye edilmelidir.

Bu itibarla Master Plân çerçevesinde daha alt düzeyde detaylı eylem, taktik ve stratejik plânlar hazırlanarak 2023 yılı sonuna dek hedeflere ulaşılabilmesi ve rakamsal değerlendirilebilmesinin imkân dahiline konulması beklentimizdir.

Ünye Turizm İşletmeleri Derneği ve Ünye Kent Konseyi Başkanı Adnan SOBİ’nin yıllardır vurgulamaya çalıştığı Korumalı Turizm Master Plânı hayata geçirilerek plâna işlerlik kazandırılmalıdır. Plânın uygulanabilirliğinin bürokraside en doğru ve gerçekçi karşılığı Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulacak olan KÜLTÜR – TURİZM DAİRESİ BAŞKANLIĞI olacaktır. Öncelikle bu daire başkanlığı büyükşehir meclisine; ORDU İLİ TÜM İLÇELERİYLE BİRLİKTE KÜLTÜR VE TURİZM KENTİDİR, kararını aldırmalıdır.2 Adnan SOBİ Bey’in 2 numaralı kaynakta yayımlanan açıklamasının ilgili mercilerde değerlendirilmesi temennimizdir.

Doğa Turizmi Master Plânı, Ordu ve hinterlandında doğa turizminin gelişimine temel hazırlamak ve yön haritası çizmek amacıyla hazırlandığına göre yöresel çıkarlara halel getirmeden gerekli revizelerle 2023 yılına daha sağlıklı verilerle girmesi sağlanmalıdır.

Bu vesile ile temenni olarak önerebileceğimiz SÜRDÜRÜLEBİLİR TABİAT TURİZMİ STRATEJİLERİ’ni şu biçimde özetleyebiliriz:

Gelişme Stratejileri – Strateji 1. Trekking koridoru, Yayla koridoru, Av koridoru, Balıkçılık koridoru, Paintball / Oryantiring koridoru, Gastronomi koridoru, Fotosafari koridoru, Bisiklet koridoru, Kuş / Yaban hayatı gözlemleme koridoru gibi koridorlar belirlenerek bu koridorlar üzerinde gerekli hizmetleri sağlamak. Strateji 2. Yürütülen her faaliyette yerel medyayı kullanarak faaliyetleri halka anlatmak; böylece diğer alanlarda da eko-turizmi özendirmek ve potansiyeli değerlendirmek. Strateji 3. Korunan alanlarda yapılan faaliyetlerde tanıtım ve organizasyon işlerini yürütmek için alan kılavuzları yetiştirmek, diğer alanlar için yerel halkı eğitmek ve STK’lardan, etkinlikle ilgili federasyonlardan yardım almak, ülke geneline yayılmak.

Pazarlama Stratejileri – Strateji 1. Yürütülecek faaliyetleri önceden gerçekleştirmiş olan kişi, kurum ya da kuruluş hakkında görsellerden yararlanarak ekoturizm öncesi ve sonrası hakkında bilgiler vermek. Yöre kalkınmasına kazandırdığı ivmeden bahsetmek. Strateji 2. Belirlenen koridorlar için sloganlar oluşturarak alanların ve faaliyetlerin akılda kalmasını sağlamak.

Ziyâretçi Yönetimi Stratejileri – Strateji 1. Eko turizm kapsamında yapılan faaliyetlerde konaklama tesislerini de beyaz ya da yeşil yıldızlı otellerden seçerek ziyâretçiyi eğitmek, oteller üzerinde baskı oluşturarak yeşil-beyaz yıldız almaya teşvik etmek. Strateji 2. Alanların temiz kullanılmasını sağlamak için Avrupa ülkelerinde olduğu gibi ‘çöpünü yanında götür’ sloganını kullanmak. Strateji 3. Faaliyetlerde sivil toplum kuruluşlarından, izcilik kulüplerinden, çevreye duyarlı yaklaşım sergileyen diğer kuruluşlardan insanlara yer vermek böylece ziyâretçiler üzerinde sosyal baskı oluşturmak. Strateji 4. Eko turizm faaliyetlerini tanıtan broşürler hazırlayarak ziyâretçileri bilgilendirmek.

İzleme ve Değerlendirme Stratejileri Strateji 1. Korunan alanlarda dilek kutuları kullanımını artırmak. Strateji 2. Tur firmaları ile müşteri tercihleri hakkında irtibat halinde olmak. İnsanların beklentilerini, isteklerini öğrenmek.

Tabiat ve geleneksel kültürler üzerinde turizmin meydana getirdiği olumsuz tesirler ve bunların neticesinde duyulan korkular, kitle turizmine karşı alternatif, çevreye duyarlı turizmi ve tabiatı korumayı öne çıkarmıştır. Sürdürülebilir tabiat turizmi ve ekoturizm tabiatın korunması için bir umut olarak ortaya çıkmıştır. Tabiatı korumakla görevli olan bizlerin çevremiz ile iyi bir proaktif ilişkiler içinde olmamız gerekmektedir. Proaktif kişi; ilişkilerde ve faaliyetlerde inisiyatifi eline alan kişi demektir.

İlimiz, coğrafyası ve stratejik konumu nedeniyle uluslararası turizm pazarlarına açılımı kolay ve sahip olduğu doğal, tarihî ve kültürel değerler açısından çok zengin olan Orta Karadeniz Bölgesi’nde yer almaktadır. Bölgemiz ve ilimiz, doğal güzelliklerin sunduğu kaynaklar açısından Türkiye’nin diğer bölgelerinden farklı bir yapı ve potansiyele sahiptir. İlimiz, zengin coğrafyası ve doğal kaynaklarının çeşitliliği nedeniyle ‘doğa turizmi’ (eko-turizm) odaklı bir yapılanma için ülkemizin en uygun bölgelerinden biridir.

Turizm Master Plânı doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri ve halkın görüş ve beklentileri dikkate alınarak, katılımcı bir yaklaşımla hazırlanan bu çalışmanın amacı; doğal güzellikleri, tarihî ve turistik yapısı ile zengin bir doğa turizmi potansiyeline sahip olan Ordu ilinde, bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarını göz önüne alarak doğal kaynak değerlerin, sürdürülebilirlik, katılımcılık ve çevreye duyarlılık temel ilkeleriyle plânlanarak doğa turizminin geliştirilmesini sağlamak olduğuna göre Sürdürülebilir Turizm ve Doğa Turizmi (eko-turizm) tanımlarında, doğal ve kültürel kaynakların geleceğinin düşünülerek kullanılması, turizm sermayesinin, mevcut ziyâretçilerin ve yöre halkının amaçlarının maksimum düzeyde karşılanması ve öne çıkarılması beklentimizdir.

 

KAYNAKÇA :

1 YÜCE, Taceddin / GENÇ, Görkem (PROJE Ekibi) – Ordu İli Doğa Turizmi Master Plânı (2013 – 2023), Bu Master Plân, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve MillÎ Parklar Genel Müdürlüğü, XI. Bölge Müdürlüğü, Ordu Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. 2012, 125 sh. http://bolge11.ormansu.gov.tr/11bolge/Files/DogaTurizmiMasterPlan/Ordu%20Do%C4%9Fa%20Turizmi%20Master%20Plan%C4%B1.pdf

2 SOBİ, Adnan – Ünye Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Adnan SOBİ Korumalı Turizm Master Plânı’nı Anlattı, Ünye Haber Takip Gazetesi, 04 Nisan 2018 http://unyehabertakip.com/sobiden-ordu-icin-korumali-turizm-master-plani-onerileri.html

Siz de yorum yapın, görüşlerinizi belirtin.

Yazarın Diğer Yazıları

Yazarın tüm yazıları.

Hellenler ve Eski Yunan Masalları

14 Şubat 2020 okunma
“Aslanlar kendi tarihlerini yazmadıkları sürece, avcı hikâyelerine inanmak zorundayız.” diye anlamlı bir sözle başlamıştı sunuşuna Sayın Ortahisar Belediye Başkanı Av. Ahmet Metin GENÇ Bey.1 Xenophon’un ANABAΣIΣ adlı eserinde Ellinas / Ellinon olarak... Devamını Oku

Ünye Gümrüğü – IX

7 Şubat 2020 okunma
04 Ağustos 1904 tarihli Servet-i Fünûn Dergisi’nde “Kasabanın müessesat-ı medeniyye ve diniyyesi ahiren inşâsına muvaffak olunan Ortaçarşı Câmi-i şerifi, kadîmen mevcut bir Hükûmet Konağı, Askerî Dairesi, Depo, Telgrafhâne, Beledî ve Liman Dâiresi gibi... Devamını Oku

Millî mücadelede ve Seferberlikte Karadenizli Din Adamları – II

3 Şubat 2020 okunma
Unutulmamalıdır ki Şark Meselesi (La Question d’Orient), bizlere göre ehl-i İslâm ile gayri Müslimlerin, yani hak ile bâtılın kavgası, emperyalistlere göre de süreci halen devam eden Osmanlı topraklarının paylaşılması meselesi halini almıştır. Mustafa... Devamını Oku

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde Ünye

24 Ocak 2020 okunma
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu olan UNESCO’nun (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) 1972 yılında kabul ettiği Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunmasına Dair Sözleşme’sinin amacı; üstün evrensel değer’e... Devamını Oku

Doğu Karadeniz Rumları ve Ünye – II

24 Ocak 2020 okunma
Giresun Belediye Başkanı Kaptan Yorgi’nin Marsilya’ya yerleşmiş olan tüccar oğlu Konstantin Konstantinides, 1917 yılı Ekim ayında üzerinde “Ey, Pontus vatandaşları, ayaklanınız! Hür milletlerden yüksek hayat ve bağımsızlık haklarınızı isteyiniz.”... Devamını Oku

Asurlular Dönemi’nde Karadeniz ve Ünye – II

17 Ocak 2020 okunma
Türkçe yazılı kaynak olarak“Ünye’nin Tarihçesi” başlığına ilk kez 1930 baskılı “Resimli Ünye Rehberi” adlı eserde rastlamıştım. Risalede «Ünye kral (Sarokin) zamanında Asurîlere intikal etmiş ve kablelmilât (M.Ö.) 722’de (Kapadokya)... Devamını Oku

Fetihten Günümüze Ünye Vakıfları – III

10 Ocak 2020 okunma
Meşrutiyet Devri’nde Ünye kazası Söylemez köyünde muhtar Ali Ağa ibni Hurşit Vakfı (Vakfedilen şart kuruş 1500) gibi birçok yörenin vakıf paraları, bir torbada muhafaza edilir ve torba üzerinde vâkfın adı bulunurdu. Mütevelliler yani vakfı idare eden... Devamını Oku

Şehir Tarihçiliği ve Ünye

31 Aralık 2019 okunma
Kültürel çeşitliliğin buluşma yeri ve toplumsal yaşamın birincil mekânı olarak kentler, kolektif belleği oluşturan bütünün önemli bir parçasıdır. Bu nedenle kent belleği, özellikle son yüzyılda toplumsal tarihin araştırılmasında önemli bir başvuru... Devamını Oku

Ünye Kaymakamları – V

27 Aralık 2019 okunma
10 Aralık 1888 (06/R/1306 Hicrî) tarihli diğer bir belge “Daha önce Ünye Kaymakamlığında bulunmuş olan müteveffa Hâfız Ali Efendi’nin, söz konusu kaymakamlık maaşından istihkakı bulunan paranın kendilerine tediye edilmesi yönünde veresesinin müracaatta... Devamını Oku

Ünye Gümrüğü – VIII

20 Aralık 2019 okunma
Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde Bâb-ı Defterî Baş Muhasebe Kalemi Trabzon Gümrüğü tasnifinde yer alan 17229 numaralı yedi sayfalık bir gümrük defteri, Karadeniz’in orta ve doğu kısımları yanı sıra buraların art alanlarındaki iktisadî ilişkiler... Devamını Oku