son haberler

Ünye Doğumlu Kaymakamlar ve Mülkiyeliler – II

Yayınlanma Tarihi: 12 Temmuz 2019 okunma

M. Ufuk MİSTEPE mistepe@gmail.com

ARİF BİLGİN; Mezuniyet Sırası 2170, Okul Nu. 5868 Saîd Bilgin ile Fatma Hanım’ın oğludur. 1917 (1333 R.)’de Ünye’de doğdu. 1935’de İstanbul Özel Işık Lisesi’ni bitirdi. S.B.O.’dan me’zuniyetini müteâkıb, 01 Ekim 1939’da silâh altına alındı. 26 Aralık 1941’de yedek teğmen rütbesiyle terhîs edildi. 28 Ocak 1942’de Mâliye Vekâleti Stajyer Me’murluğuna ta’yîn edilerek devlet hizmetine girdi.

27 Nisan 1942’de Sinop Varidat Kontrol Me’mur adaylığına nakledildi. 28 Aralık 1942’de asaleti tasdik edildi. 13 Mart 1944’de Mâliye Vekâleti Hazîne Umum Müdîrliği 1. Mümeyyizliğine; 01 Aralık 1945’de aynı Umum Müdîrlik Merkez Kambiyo Müdîrliği Mümeyyizliğine; 30 Haziran 1946’da İstanbul Kambiyo Müdîrliği 1. Mümeyyizliğine; 31 Aralık 1946’da aynı yer Kambiyo Şefliğine; 22 Ağustos 1947’de 400 İr. barem dışı ücretle Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Şu’besi Hesab Uzmanlığına; 18 Mart 1948’de İstanbul, 21 Şubat 1949’da Eskişehir, 19 Mart 1951’de de 2. defa İstanbul Bölge Çalışma Müdîrlikleri İş Müfettişliklerine getirildi.

Bu görevde iken yakalandığı asabî bir rahatsızlıkdan kurtulamayacağı sağlık kurulunca anlaşıldığı cihetle 12 Ağustos 1954’de ma’lûlen emekliye sevkedildi. Bundan sonraki durumuna dâir titizlikle yapılan araştırma ve soruşturmalardan olumlu bir sonuç alınamadı.1

ÂKİL KİTABCI; Mez. Sır. 2356, Okul Nu. 8399 Emekli hâkimlerden Ahmed Şevkî Kitabcı ile Mevlûde Hanım’ın oğludur. 1918 (1334 R.J.)’de Ünye’de doğdu.

1937’de Sivas Lisesi’nin Edebiyyât Kolu’nu “Pekiyi” derecede bitirdi. S.B.O.’dan mezuniyetini müteâkıb, Mayıs 1941’de Mâliye Vekâleti Stajyer Me’murluğuna ta’yîn edildi. Haziran 1942’de silâh altına alındı; Kasım 1944’de yedek teğmen rütbesiyle terhis edildi. Mayıs 1945’de, açılan sınavı kazanarak, T.C. Ziraat Bankası Müfettiş Muavinliği’ne getirildi. 1948’de asaleti tasdik edilip Müfettişliğe terfi’ etdi. Ocak 1954’de aynı Banka Ticarî Krediler Müdîr Muavinliği’ne; Mart 1954’de T.C. Emekli Sandığı Genel Müdîr Muavinliği’ne; ek görev olarak da 1958’den 1959 sonuna kadar Türkiye Emlâk Kredi Bankası İdare Meclisi’nde Emekli Sandığı Temsilci Üyeliği’ne; Şubat 1960’da, kendi isteği ile Deniz Bank’a bağlı Deniz Nakliyâtı T.A.Ş.’nin Nevv-York Mümessilliği’nde Mümessil Yardımcılığı’na; Temmuz 1960’da İstanbul Deniz Nakliyat T.A.Ş. Merkez Müdîrliği’ne; Eylül 1960’da T.C. Ziraat Bankası 1. Sınıf Müfettişliği’ne; Kasım 1960’da aynı Banka Genel Sekreterliği’ne; Nisan 1961’de Genel Müdîr Muavinliği’ne; Ocak 1963’de Genel Müdîrliğine nakledilip yükseltildi.

Şubat 1966’da, 13 Ocak 1966 gün ve 6/5779 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Etibank, Sümerbank, İller Bankası, Merkez Bankası, Türkiye Petrolleri A.O. Umum Müdîrleri ile birlikde görevinden alındı. Danıştay Dâva Dâireleri Genel Kurulu’nca 29 Nisan 1966’da: “Yürütmenin dâva sonuna kadar dudurulması için karar verildi”.

Bir süre Türkiye Çimento Sanâyi’i T.A.Ş.’de Başmüşâvir olarak çalıştıkdan sonra Temmuz 1967’de, kendi isteği ile 48 yaşında emekliye ayrıldı.

Hâlen (Kasım 1969) İstanbul’da özel bir kuruluşda çalışmaktadır. 09 Haziran 1946’da Muazzez (Taşarcan) Hanım’la evlendi; 21.04.1947 doğumlu, Ankara Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi (1970), Ahmed Şevkî; 26.12.1950 doğumlu, lise son sınıf öğrencisi (1970) Mehmed Berkî adlarında 2 oğlu vardır. Almanca, İngilizce bilmektedir.10/b Resim ve karikatür yapmaya meraklıdır.1

TAHSİN TÜRÜDOĞLU; Mez. Sır. 3033, Okul Nu. 77011 Tüccardan merhum Ömer Lütfü TÜRÜDOĞLU ve Huriye Hanım’ın oğludur. 1918 (1334 R.)’de Ünye’de doğmuş olup 1338 (1922) doğumlu olarak Hopa Nüfusu’na kayıdlıdır. Esas Hopalı’dır. 1936’da Erzurum Lisesi’ni ‘iyi’ derecede bitirdi. S.B.O.’dan 1940’da me’zun olması gerekirken Mart 1940’da geçirdiği “nefrit” yüzünden bitirme sınavlarına giremedi. Uzun bir tedavi devresinden sonra sağlık durumu düzeldi; ancak, S.B.O.’ya dönemedi. 13 Kasım 1940’da Hopa Orta Okulu önce Tabiiye, sonra Tarih – Coğrafya Öğretmen Yardımcılığı’na getirildi. 01.05.1942’de silâh altına alındı; 30.11.1944’de yedek teğmen rütbesiyle terhis edildi.

Dört yıl serbest çalıştıkdan ve Ekim 1948’de S.B.O.’dan me’zun oldukdan sonra: 28.10.1948’de Maliye Bakanlığı Stajyer Me’murluğu’na ta’yin edilerek 2. def’a devlet hizmetine girdi. Buradan Maliye Bakanlığının müsaadesiyle idare mesleğine geçdi. 31.08.1951’de nakledildiği Bursa Maiyyet Me’murluğu’nda staj süresini doldurdukdan ve Kaymakamlık Kursu’nu da bitirdikden sonra Kaymakamlığa terfi’ etdi. 31.08.1951’de Alaçam, 08.03.1954’de Ömerli, 28.02.1955’de Bozova, 24.11.1955’de Suruç, 13.09.1958’de Buldan, 01.08.1960’da Acıpayam, 23.02.1961’de Salihli, 14.02.1963’de Lüleburgaz, 23.08.1963’de Bozüyük, 01.10.1966’da Orhangazi, 04.11.1968’de de Kırkağaç Kaymakamlıklarına getirildi. Halen (Şubat 1970) bu görevdedir.

1943’de evlendi; 1 kızı, 1 oğlu vardır (1969). Biraz Fransızca bilmektedir.11/b Kara ve deniz avcılığına çok meraklıdır. İstanbul Avcılar Kulübü’nün, Kızılay’ın üyesidir.1

EMİN KUYUMCU; Mez. Sır. 2827, Okul Nu. 42112 Tâcirlerden merhum Osman KUYUMCU ile merhume Ayşe Hanım’ın oğludur. 1922 (1338 R.)’de Ünye’de doğdu. 1942’de Samsun Lisesi’ni ‘iyi’ derecede bitirdi. S.B.O.’dan me’zuniyetini müteakib, Maliye Bakanlığı Stajyer Me’murluğu’na ta’yin edilerek devlet hizmetine girdi. Mayıs 1947’de, açılan sınavı kazanıp, Hesap Uzman Muavinliği’ne atandı. Mayıs 1950’de, ehliyet sınavı vererek, Hesap Uzmanlığı’na yükseltildi. Bu arada yedeksubay olarak askerlik görevini tamamladı.

1 yıl süre ile de Fransa’da meslekî etüd ve incelemelerde bulundu. 1953’de 4., 1956’da 3., 1959’da 2., 1962’de 1. Sınıf Hesap Uzmanlıklarına yükseltildi. Bir süre Hesap Uzmanları İstanbul Grup Başkan Muavinliğinde; Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdür Muavinliğinde de görevlendirildi. 1963’de Sınaî Yatırım ve Kredi Bankası Malî Ticarî Müşavirliği’ne; 1964’de aynı banka Malî Ticarî Grupu Müdürliği’ne getirildi.1

Halen (Ocak 1970) bu görevdedir. 05 Şubat 1953’de Suzan (Sırmabıyık) Hanım’la evlendi. 09.12.1953 doğumlu Nil (Kuyumcu) adında 1 kızı ile 19.06.1956 doğumlu Önder adında 1 oğlu vardır. Fransızca bilmektedir. Fransız Malî Kaza Sistemi adlı basılmış eseri vardır (İstanbul, Damga Matb., 1962, 116 sh., 8).12/b

ALİ AYDINALP; Mez. Sır. 3525, Fak. Nu. 34913 Rüşdiye me’zunu, çiftçi Ekrem AYDINALP ile Zehra Hanım’ın oğludur. Annesi’nin tahsili yokdur. 1929’da Ünye’de doğdu. 1949’da Kars Lisesi’ni ‘iyi’ derecede bitirdi. S.B.F.’den mezuniyetini müteâkıb, ta’yîn edildiği Sinop Maiyyet Me’murluğunda; Durağan Kaymakam Vekilliğinde bir süre çalışıp silâh altına alındı. 1956’da yedek teğmen rütbesiyle terhis edildi.

Aynı yıl yeniden atandığı Ordu Maiyyet Me’murluğunda; Akkuş, Mes’ûdiye. Perşembe Kaymakam Vekillikleri’nde görevlendirilip staj süresini doldurdukdan ve Kaymakamlık Kursu’nu da bitirdikden sonra: 1958’de Narman, aynı yıl Solhan, 1960’da Germencik, 1964’de Yenipazar, aynı yıl Bulancak, 31.03.1970’de de Yenişehir (Bursa) Kaymakamlıklarına getirildi.

Hâlen (Nisan 1970) Yenişehir Kaymakamıdır. 10 Aralık 1958 Çarşamba günü Ünsal (Suyabatmaz) Hanım ile evlendi. 01.11.1959 doğumlu Güzin, 25.07.1963 doğumlu Füsun, 15.10.1967 doğumlu Nâzan adlarında 3 kızı vardır (Mart 1970]. Fransızca, biraz da İngilizce bilmektedir.13/b Türk İdareciler Derneği üyesidir.1 Devam edecek

 

 KAYNAKÇA :

  1 MÜCELLİDOĞLU, Ali Çankaya (Müellif) – “Son Asır Türk Tarihinin Önemli Olayları ile Birlikde” Yeni Mülkiye Târihi ve Mülkiyeliler (Mülkiye Şeref Kitabı), VIII Cilt, Mars Matbaası – 1969, Ankara, 6511 sayfa.

  8 Bak.: a) Mülkiye Târihi ve Mülkiyeliler; Ankara, 1954; 2.C., 1210. sf.

  1. b) Çalışma Bak. Zât İş. Md. Sic. Dosya Nu. 255

  9 Bak.: a) Mülkiye Târihi ve Mülkiyeliler; Ankara, 1954; 2.C., 1307. sf.

10          b) Talebimiz üzerine kendilerinin Ankara’dan gönderdiği ve Arşivimizde saklı 15.8.1966 ve istanbul’dan gönderdiği 26 Kasım 1969 günlü mektuplar.

11 Bak.: a) Mulkiye Tarihi ve Mülkiyeliler; Ankara, 1954; 2.C., 1600. sf.

  1. b) İçisleri Bak. Ozlük İş. Gn. Md. Sic. Dosya Nu. 6213

12 Bak.: a) Mulkiye Tarihi ve Miilkiyeliler; Ankara, 1954; 2.C., 1530. sf.

  1. b) Talebimiz iizerine kendilerinin istanbul’dan gonderdigi 27.1.1966 ve 21.7.1967 giinlii mektuplar.

13 Bak.: a) S.B.F. Sicili, Dosya Nu. 1953/349/İ

  1. b) Talebimiz üzerine Bulancak’dan gönderdiği ve Arşivimizde saklı 15.11.1966 günlü mektup.

Siz de yorum yapın, görüşlerinizi belirtin.

Yazarın Diğer Yazıları

Yazarın tüm yazıları.

Hellenler ve Eski Yunan Masalları

14 Şubat 2020 okunma
“Aslanlar kendi tarihlerini yazmadıkları sürece, avcı hikâyelerine inanmak zorundayız.” diye anlamlı bir sözle başlamıştı sunuşuna Sayın Ortahisar Belediye Başkanı Av. Ahmet Metin GENÇ Bey.1 Xenophon’un ANABAΣIΣ adlı eserinde Ellinas / Ellinon olarak... Devamını Oku

Ünye Gümrüğü – IX

7 Şubat 2020 okunma
04 Ağustos 1904 tarihli Servet-i Fünûn Dergisi’nde “Kasabanın müessesat-ı medeniyye ve diniyyesi ahiren inşâsına muvaffak olunan Ortaçarşı Câmi-i şerifi, kadîmen mevcut bir Hükûmet Konağı, Askerî Dairesi, Depo, Telgrafhâne, Beledî ve Liman Dâiresi gibi... Devamını Oku

Millî mücadelede ve Seferberlikte Karadenizli Din Adamları – II

3 Şubat 2020 okunma
Unutulmamalıdır ki Şark Meselesi (La Question d’Orient), bizlere göre ehl-i İslâm ile gayri Müslimlerin, yani hak ile bâtılın kavgası, emperyalistlere göre de süreci halen devam eden Osmanlı topraklarının paylaşılması meselesi halini almıştır. Mustafa... Devamını Oku

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde Ünye

24 Ocak 2020 okunma
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu olan UNESCO’nun (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) 1972 yılında kabul ettiği Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunmasına Dair Sözleşme’sinin amacı; üstün evrensel değer’e... Devamını Oku

Doğu Karadeniz Rumları ve Ünye – II

24 Ocak 2020 okunma
Giresun Belediye Başkanı Kaptan Yorgi’nin Marsilya’ya yerleşmiş olan tüccar oğlu Konstantin Konstantinides, 1917 yılı Ekim ayında üzerinde “Ey, Pontus vatandaşları, ayaklanınız! Hür milletlerden yüksek hayat ve bağımsızlık haklarınızı isteyiniz.”... Devamını Oku

Asurlular Dönemi’nde Karadeniz ve Ünye – II

17 Ocak 2020 okunma
Türkçe yazılı kaynak olarak“Ünye’nin Tarihçesi” başlığına ilk kez 1930 baskılı “Resimli Ünye Rehberi” adlı eserde rastlamıştım. Risalede «Ünye kral (Sarokin) zamanında Asurîlere intikal etmiş ve kablelmilât (M.Ö.) 722’de (Kapadokya)... Devamını Oku

Fetihten Günümüze Ünye Vakıfları – III

10 Ocak 2020 okunma
Meşrutiyet Devri’nde Ünye kazası Söylemez köyünde muhtar Ali Ağa ibni Hurşit Vakfı (Vakfedilen şart kuruş 1500) gibi birçok yörenin vakıf paraları, bir torbada muhafaza edilir ve torba üzerinde vâkfın adı bulunurdu. Mütevelliler yani vakfı idare eden... Devamını Oku

Şehir Tarihçiliği ve Ünye

31 Aralık 2019 okunma
Kültürel çeşitliliğin buluşma yeri ve toplumsal yaşamın birincil mekânı olarak kentler, kolektif belleği oluşturan bütünün önemli bir parçasıdır. Bu nedenle kent belleği, özellikle son yüzyılda toplumsal tarihin araştırılmasında önemli bir başvuru... Devamını Oku

Ünye Kaymakamları – V

27 Aralık 2019 okunma
10 Aralık 1888 (06/R/1306 Hicrî) tarihli diğer bir belge “Daha önce Ünye Kaymakamlığında bulunmuş olan müteveffa Hâfız Ali Efendi’nin, söz konusu kaymakamlık maaşından istihkakı bulunan paranın kendilerine tediye edilmesi yönünde veresesinin müracaatta... Devamını Oku

Ünye Gümrüğü – VIII

20 Aralık 2019 okunma
Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde Bâb-ı Defterî Baş Muhasebe Kalemi Trabzon Gümrüğü tasnifinde yer alan 17229 numaralı yedi sayfalık bir gümrük defteri, Karadeniz’in orta ve doğu kısımları yanı sıra buraların art alanlarındaki iktisadî ilişkiler... Devamını Oku