son haberler

Ünye Doğumlu Kaymakamlar ve Mülkiyeliler – II

Yayınlanma Tarihi: 12 Temmuz 2019 okunma

M. Ufuk MİSTEPE mistepe@gmail.com

ARİF BİLGİN; Mezuniyet Sırası 2170, Okul Nu. 5868 Saîd Bilgin ile Fatma Hanım’ın oğludur. 1917 (1333 R.)’de Ünye’de doğdu. 1935’de İstanbul Özel Işık Lisesi’ni bitirdi. S.B.O.’dan me’zuniyetini müteâkıb, 01 Ekim 1939’da silâh altına alındı. 26 Aralık 1941’de yedek teğmen rütbesiyle terhîs edildi. 28 Ocak 1942’de Mâliye Vekâleti Stajyer Me’murluğuna ta’yîn edilerek devlet hizmetine girdi.

27 Nisan 1942’de Sinop Varidat Kontrol Me’mur adaylığına nakledildi. 28 Aralık 1942’de asaleti tasdik edildi. 13 Mart 1944’de Mâliye Vekâleti Hazîne Umum Müdîrliği 1. Mümeyyizliğine; 01 Aralık 1945’de aynı Umum Müdîrlik Merkez Kambiyo Müdîrliği Mümeyyizliğine; 30 Haziran 1946’da İstanbul Kambiyo Müdîrliği 1. Mümeyyizliğine; 31 Aralık 1946’da aynı yer Kambiyo Şefliğine; 22 Ağustos 1947’de 400 İr. barem dışı ücretle Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Şu’besi Hesab Uzmanlığına; 18 Mart 1948’de İstanbul, 21 Şubat 1949’da Eskişehir, 19 Mart 1951’de de 2. defa İstanbul Bölge Çalışma Müdîrlikleri İş Müfettişliklerine getirildi.

Bu görevde iken yakalandığı asabî bir rahatsızlıkdan kurtulamayacağı sağlık kurulunca anlaşıldığı cihetle 12 Ağustos 1954’de ma’lûlen emekliye sevkedildi. Bundan sonraki durumuna dâir titizlikle yapılan araştırma ve soruşturmalardan olumlu bir sonuç alınamadı.1

ÂKİL KİTABCI; Mez. Sır. 2356, Okul Nu. 8399 Emekli hâkimlerden Ahmed Şevkî Kitabcı ile Mevlûde Hanım’ın oğludur. 1918 (1334 R.J.)’de Ünye’de doğdu.

1937’de Sivas Lisesi’nin Edebiyyât Kolu’nu “Pekiyi” derecede bitirdi. S.B.O.’dan mezuniyetini müteâkıb, Mayıs 1941’de Mâliye Vekâleti Stajyer Me’murluğuna ta’yîn edildi. Haziran 1942’de silâh altına alındı; Kasım 1944’de yedek teğmen rütbesiyle terhis edildi. Mayıs 1945’de, açılan sınavı kazanarak, T.C. Ziraat Bankası Müfettiş Muavinliği’ne getirildi. 1948’de asaleti tasdik edilip Müfettişliğe terfi’ etdi. Ocak 1954’de aynı Banka Ticarî Krediler Müdîr Muavinliği’ne; Mart 1954’de T.C. Emekli Sandığı Genel Müdîr Muavinliği’ne; ek görev olarak da 1958’den 1959 sonuna kadar Türkiye Emlâk Kredi Bankası İdare Meclisi’nde Emekli Sandığı Temsilci Üyeliği’ne; Şubat 1960’da, kendi isteği ile Deniz Bank’a bağlı Deniz Nakliyâtı T.A.Ş.’nin Nevv-York Mümessilliği’nde Mümessil Yardımcılığı’na; Temmuz 1960’da İstanbul Deniz Nakliyat T.A.Ş. Merkez Müdîrliği’ne; Eylül 1960’da T.C. Ziraat Bankası 1. Sınıf Müfettişliği’ne; Kasım 1960’da aynı Banka Genel Sekreterliği’ne; Nisan 1961’de Genel Müdîr Muavinliği’ne; Ocak 1963’de Genel Müdîrliğine nakledilip yükseltildi.

Şubat 1966’da, 13 Ocak 1966 gün ve 6/5779 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Etibank, Sümerbank, İller Bankası, Merkez Bankası, Türkiye Petrolleri A.O. Umum Müdîrleri ile birlikde görevinden alındı. Danıştay Dâva Dâireleri Genel Kurulu’nca 29 Nisan 1966’da: “Yürütmenin dâva sonuna kadar dudurulması için karar verildi”.

Bir süre Türkiye Çimento Sanâyi’i T.A.Ş.’de Başmüşâvir olarak çalıştıkdan sonra Temmuz 1967’de, kendi isteği ile 48 yaşında emekliye ayrıldı.

Hâlen (Kasım 1969) İstanbul’da özel bir kuruluşda çalışmaktadır. 09 Haziran 1946’da Muazzez (Taşarcan) Hanım’la evlendi; 21.04.1947 doğumlu, Ankara Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi (1970), Ahmed Şevkî; 26.12.1950 doğumlu, lise son sınıf öğrencisi (1970) Mehmed Berkî adlarında 2 oğlu vardır. Almanca, İngilizce bilmektedir.10/b Resim ve karikatür yapmaya meraklıdır.1

TAHSİN TÜRÜDOĞLU; Mez. Sır. 3033, Okul Nu. 77011 Tüccardan merhum Ömer Lütfü TÜRÜDOĞLU ve Huriye Hanım’ın oğludur. 1918 (1334 R.)’de Ünye’de doğmuş olup 1338 (1922) doğumlu olarak Hopa Nüfusu’na kayıdlıdır. Esas Hopalı’dır. 1936’da Erzurum Lisesi’ni ‘iyi’ derecede bitirdi. S.B.O.’dan 1940’da me’zun olması gerekirken Mart 1940’da geçirdiği “nefrit” yüzünden bitirme sınavlarına giremedi. Uzun bir tedavi devresinden sonra sağlık durumu düzeldi; ancak, S.B.O.’ya dönemedi. 13 Kasım 1940’da Hopa Orta Okulu önce Tabiiye, sonra Tarih – Coğrafya Öğretmen Yardımcılığı’na getirildi. 01.05.1942’de silâh altına alındı; 30.11.1944’de yedek teğmen rütbesiyle terhis edildi.

Dört yıl serbest çalıştıkdan ve Ekim 1948’de S.B.O.’dan me’zun oldukdan sonra: 28.10.1948’de Maliye Bakanlığı Stajyer Me’murluğu’na ta’yin edilerek 2. def’a devlet hizmetine girdi. Buradan Maliye Bakanlığının müsaadesiyle idare mesleğine geçdi. 31.08.1951’de nakledildiği Bursa Maiyyet Me’murluğu’nda staj süresini doldurdukdan ve Kaymakamlık Kursu’nu da bitirdikden sonra Kaymakamlığa terfi’ etdi. 31.08.1951’de Alaçam, 08.03.1954’de Ömerli, 28.02.1955’de Bozova, 24.11.1955’de Suruç, 13.09.1958’de Buldan, 01.08.1960’da Acıpayam, 23.02.1961’de Salihli, 14.02.1963’de Lüleburgaz, 23.08.1963’de Bozüyük, 01.10.1966’da Orhangazi, 04.11.1968’de de Kırkağaç Kaymakamlıklarına getirildi. Halen (Şubat 1970) bu görevdedir.

1943’de evlendi; 1 kızı, 1 oğlu vardır (1969). Biraz Fransızca bilmektedir.11/b Kara ve deniz avcılığına çok meraklıdır. İstanbul Avcılar Kulübü’nün, Kızılay’ın üyesidir.1

EMİN KUYUMCU; Mez. Sır. 2827, Okul Nu. 42112 Tâcirlerden merhum Osman KUYUMCU ile merhume Ayşe Hanım’ın oğludur. 1922 (1338 R.)’de Ünye’de doğdu. 1942’de Samsun Lisesi’ni ‘iyi’ derecede bitirdi. S.B.O.’dan me’zuniyetini müteakib, Maliye Bakanlığı Stajyer Me’murluğu’na ta’yin edilerek devlet hizmetine girdi. Mayıs 1947’de, açılan sınavı kazanıp, Hesap Uzman Muavinliği’ne atandı. Mayıs 1950’de, ehliyet sınavı vererek, Hesap Uzmanlığı’na yükseltildi. Bu arada yedeksubay olarak askerlik görevini tamamladı.

1 yıl süre ile de Fransa’da meslekî etüd ve incelemelerde bulundu. 1953’de 4., 1956’da 3., 1959’da 2., 1962’de 1. Sınıf Hesap Uzmanlıklarına yükseltildi. Bir süre Hesap Uzmanları İstanbul Grup Başkan Muavinliğinde; Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdür Muavinliğinde de görevlendirildi. 1963’de Sınaî Yatırım ve Kredi Bankası Malî Ticarî Müşavirliği’ne; 1964’de aynı banka Malî Ticarî Grupu Müdürliği’ne getirildi.1

Halen (Ocak 1970) bu görevdedir. 05 Şubat 1953’de Suzan (Sırmabıyık) Hanım’la evlendi. 09.12.1953 doğumlu Nil (Kuyumcu) adında 1 kızı ile 19.06.1956 doğumlu Önder adında 1 oğlu vardır. Fransızca bilmektedir. Fransız Malî Kaza Sistemi adlı basılmış eseri vardır (İstanbul, Damga Matb., 1962, 116 sh., 8).12/b

ALİ AYDINALP; Mez. Sır. 3525, Fak. Nu. 34913 Rüşdiye me’zunu, çiftçi Ekrem AYDINALP ile Zehra Hanım’ın oğludur. Annesi’nin tahsili yokdur. 1929’da Ünye’de doğdu. 1949’da Kars Lisesi’ni ‘iyi’ derecede bitirdi. S.B.F.’den mezuniyetini müteâkıb, ta’yîn edildiği Sinop Maiyyet Me’murluğunda; Durağan Kaymakam Vekilliğinde bir süre çalışıp silâh altına alındı. 1956’da yedek teğmen rütbesiyle terhis edildi.

Aynı yıl yeniden atandığı Ordu Maiyyet Me’murluğunda; Akkuş, Mes’ûdiye. Perşembe Kaymakam Vekillikleri’nde görevlendirilip staj süresini doldurdukdan ve Kaymakamlık Kursu’nu da bitirdikden sonra: 1958’de Narman, aynı yıl Solhan, 1960’da Germencik, 1964’de Yenipazar, aynı yıl Bulancak, 31.03.1970’de de Yenişehir (Bursa) Kaymakamlıklarına getirildi.

Hâlen (Nisan 1970) Yenişehir Kaymakamıdır. 10 Aralık 1958 Çarşamba günü Ünsal (Suyabatmaz) Hanım ile evlendi. 01.11.1959 doğumlu Güzin, 25.07.1963 doğumlu Füsun, 15.10.1967 doğumlu Nâzan adlarında 3 kızı vardır (Mart 1970]. Fransızca, biraz da İngilizce bilmektedir.13/b Türk İdareciler Derneği üyesidir.1 Devam edecek

 

 KAYNAKÇA :

  1 MÜCELLİDOĞLU, Ali Çankaya (Müellif) – “Son Asır Türk Tarihinin Önemli Olayları ile Birlikde” Yeni Mülkiye Târihi ve Mülkiyeliler (Mülkiye Şeref Kitabı), VIII Cilt, Mars Matbaası – 1969, Ankara, 6511 sayfa.

  8 Bak.: a) Mülkiye Târihi ve Mülkiyeliler; Ankara, 1954; 2.C., 1210. sf.

  1. b) Çalışma Bak. Zât İş. Md. Sic. Dosya Nu. 255

  9 Bak.: a) Mülkiye Târihi ve Mülkiyeliler; Ankara, 1954; 2.C., 1307. sf.

10          b) Talebimiz üzerine kendilerinin Ankara’dan gönderdiği ve Arşivimizde saklı 15.8.1966 ve istanbul’dan gönderdiği 26 Kasım 1969 günlü mektuplar.

11 Bak.: a) Mulkiye Tarihi ve Mülkiyeliler; Ankara, 1954; 2.C., 1600. sf.

  1. b) İçisleri Bak. Ozlük İş. Gn. Md. Sic. Dosya Nu. 6213

12 Bak.: a) Mulkiye Tarihi ve Miilkiyeliler; Ankara, 1954; 2.C., 1530. sf.

  1. b) Talebimiz iizerine kendilerinin istanbul’dan gonderdigi 27.1.1966 ve 21.7.1967 giinlii mektuplar.

13 Bak.: a) S.B.F. Sicili, Dosya Nu. 1953/349/İ

  1. b) Talebimiz üzerine Bulancak’dan gönderdiği ve Arşivimizde saklı 15.11.1966 günlü mektup.

Siz de yorum yapın, görüşlerinizi belirtin.

Yazarın Diğer Yazıları

Yazarın tüm yazıları.

Çepniler ve Ünye – I

19 Temmuz 2019 okunma
Anadolu’nun Türkleşmesinde 24 Oğuz Boyu’na bağlı Türkmenlerin çok büyük rolü olmuş olup Karadeniz Bölgesi’ne yerleştirilen Oğuz Boylarına bağlı Türkmenler, gerek fetihler ve gerekse uygulanan iskân politikasıyla bölgenin Türkleşmesini... Devamını Oku

ORDU İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLÂNI’NDA ÜNYE (2013 – 2023) – II

6 Temmuz 2019 okunma
Bir önceki makalemize ilâveten şu sorular da Master Plân’ın sürdürülebilir doğa turizmi kavramına anlam kazandıracaktır. ORDU İLİ SÜRDÜRÜLEBİLİR DOĞA TURİZMİ STRATEJİLERİ içerisinde yer alan Gelişme Stratejilerinde korunan alanların uzun devreli... Devamını Oku

Burunucu İstimlâk Mahalli – III

28 Haziran 2019 okunma
Yalımızın iki tarafı yüksek olmayan çok güzel kayalık; Feneraltı kayalıklarındaki gibi yarısı deniz suyu içinde bulunan yosunlar, minik baloncuklar gibi suyun yüzünde parlardı. Yalı, törpülenmiş gibi kiremit parçası ve taşlarla doluydu. Bunlar çömlek... Devamını Oku

ÇALBİYALILARIN KOMŞUSU TİBARENLER – I

24 Haziran 2019 okunma
Hellenler, Milât’tan 11 – 12 asır kadar önce pazar yerleri kuran kolonist Fenikelilerden sonra ticarî amaçlarla Karadeniz’e gelerek yeniden koloniler kurduktan sonra, yöre halklarının yazılı belgeleri olmamasından istifadeyle bölge halklarını yok farz ederek... Devamını Oku

Karadeniz İskitleri ve Ünye – II

14 Haziran 2019 okunma
İskitlerde küpeler de yaygın olarak kullanılırdı. Erkekler sadece bir tane takardı. Kadınların ise birkaç çift küpeyle birlikte gömüldüğü kanıtlanmıştır.Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde Antik Baş Takıları Seksiyonu’nda(Kat. No.: 39) sergilenen... Devamını Oku

Ünye Kaymakamları – II

12 Haziran 2019 okunma
Merkeziyetçi idare anlayışı, ülke genelinde eski Eyâlet Sistemi’nden Vilâyet Sistemi’ne geçişin de başlangıcını oluşturdu. 1836’dan sonra daha da hızlanan bu dönüşüm Tanzimat Dönemi’nde “eyâletten vilâyete” bir sistem değişikliği... Devamını Oku

Burunucu İstimlâk Mahalli – II

31 Mayıs 2019 okunma
Rahmetli Hüseyin MİSTEPE’nin anlattığına göre : “Çömlekçi Ustası Bekir Bey Rumlardan kalma ev eskisi tek katlı bir yapıyı tezgâh, terekler ve fırınla donatarak çömlek atölyesine çevirir ve Burunucu’nda Üç Çeşme ile İlyasoğlu Ahmet Fırını... Devamını Oku

Ünye Gümrüğü – V

24 Mayıs 2019 okunma
Bundan dört-beş yüz sene önce Osmanlı ülkesinin her köşesinde mevcut sipahi veya mülk ve vakıf sahibi ile toprağa bağlanmış olan köylüyü, ülkenin bir ucundan diğer ucuna uzanan yollar boyunca derbent bekleyen, yol ve köprü tamir eden ve kervansaraylara... Devamını Oku

Burunucu İstimlâk Mahalli – I

17 Mayıs 2019 okunma
Belki hatırlarsınız;2012 yılında Ünye Haber Gazetesi’nde yayımlanan köşe yazımda “Burunucu Sahilindeki Mekânlar”ımerhum Yüksel ŞEN Abi’min katkılarıyla işlemiş1 ve Hâtırat Yazarı Sayın Fikri TERZİOĞLU’nun kaleme aldığı... Devamını Oku

TAŞHANE (TAŞKANA) BURNU

10 Mayıs 2019 okunma
Taşkana Burnu’nun koruması altında ve doğusunda,amfitiyatral formda yerleşimi olan ve tarihi PaleolitikDönem’e kadar uzananÜnye Koyuile şehir merkezi, hem Trabzon Rum Devleti’nin hem de Trabzon Eyâleti’nin batıdaki sınır kenti sayılmaktaydı. Çevresi... Devamını Oku